Saker til behandling - livestream

Dagsplanen er som følger:

 • 09.00 - 11.00: Informasjon og orienteringer fra PPT, barnevern, NAV og ordfører
 • 11.00: Saksbehandlingen starter

Vi starter sendingen når saksbehandlingen starter opp.

Følgende saker skal til behandling denne dagen:

 • Særutskrift årsmelding 2019 for kontrollutvalget  
 • Årsmelding og årsregnskap 2019  
 • 1. tertialrapport 2020  
 • Tilleggsbevilgning utbygging og ombygging Skaiå Barnehage.  
 • Justering av reglement for tilskudd til bygging av ny bolig i Iveland kommune 
 • Helhetlig strategi for befolkningsvekst - forslag til prosess  
 • Utbedring av Steinsfoss tømmer-renne  
 • Rullering av personalpolitisk plan  
 • Kommuneplanens arealdel, revisjon: Høring av planforslag 20202030 
 • Planstrategi 2020-2023  
 • Revisjon av Plan for kriseledelse  
 • Eierskapsmelding  
 • Salgsbevillinger alkohol  
 • Mulighetsstudie for Otra Elvepark (link til rapport
 • Rusreform NOU 2019 - Fra   straff til hjelp  
 • Akson - Felles kommunal pasientjournal og helhetlig samhandling - intensjonserklæring 
  Tilleggsdokument (pdf)
 • Søknad om fritak fra politiske verv  
 • Valg av nytt kontrollutvalg  
 • Valg av meddommere til jordskifteretten  
 • Forslag til skjønnsmedlem  
 • Valg av meddommere til lagmannsretten  
 • Valg av meddommere til tingretten  
 • Valg av medlemmer til Vennesla og Iveland forliksråd  
 • Innspill til handlingsplanprogrammet til Regionplan Agder 2030  
 • Referatsaker 

Saksdokumenter (NB! Vi anbefaler at du benytter Internet Explorer på PC. Da får man opp egen meny og kan velge de sakene man er interessert i. Hele dokumentet er på 484 sider). 

Her kan du lytte til torsdagens møte. Sendingen starter normalt 5-30 minutter før møte tar til. 
I etterkant legger vi ut lydfilene på denne siden.

Åpen spørretime

I henhold til politisk reglement gis det anledning til åpen time for publikum. Dette er ment som offentlig spørretid for publikum. Dersom dette er aktuelt må ordføreren kontaktes senest onsdag 10. juni kl. 09.00. Videre heter det at utsendinger fra sammenslutninger, foreninger eller grupper som vil møte for kommunestyret for å uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest to dager før møtet.

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon