Hva er en meddommer?

Meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du påregne å bli innkalt to ganger i året. De fleste rettssaker varer fra en til tre dager, selv om enkelte saker kan vare noe lengre.

Vi trenger meddommere:
Iveland kommune ønsker flere meddommere til tingretten og lagmannsretten. Etter hvert kommunevalg skal det velges nye meddommere til tingretten og lagmannsretten. Det er også stadig utskiftinger på grunn av flytting, sykdom, jobbsituasjon og annet. Derfor trenger kommunen stadig nye navn til slike verv.

Hva er en meddommer?
Meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Som meddommer kan du påregne å bli innkalt to ganger i året. De fleste rettssaker varer fra en til tre dager, selv om enkelte saker kan vare noe lengre. Meddommere blir valgt for en periode på fire år.

Meddommer i tingretten
Vervet som meddommer i tingretten innebærer at du er en av to lekmenn som skal dømme i straffesaker sammen med en fagdommer.

Meddommer i lagmannsretten
Vervet som meddommer i lagmannsretten innebærer blant annet at du er en av fire meddommere som skal dømme i straffesaker sammen med tre fagdommere. Du vil også kunne gjøre tjeneste i enkelte sivile saker. Vervet som meddommer i lagmannsretten innebærer at du sammen med ni andre skal avgjøre skyldspørsmålet i de alvorligste straffesakene, som har en strafferamme på over seks års fengsel.

Rettigheter
Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, får du erstatning for legitimert tap.

Hvem kan være meddommer?
Domstolloven stiller visse krav til hvem som kan velges til meddommer. Blant annet må du være over 21 og under 70 år ved valgperiodens start, du må ha stemmerett samt stå innført i folkeregisteret i Iveland kommune på valgdagen. Det er et vilkår at du har tilstrekkelige norskkunnskaper.
De som velges, skal også være alminnelige hederlige samfunnsborgere som er godt skikket til vervet (ikke straffedømt). Lovens generelle krav er at en meddommer skal ha tilstrekkelige norskkunnskaper og være personlig egnet til oppgaven. Utvalgene skal være sammensatt slik at de representerer et gjennomsnitt av befolkningen.

Kontakt
Ønsker du å bli meddommer eller lagrettsmedlem i Iveland? Meld din interesse eller foreslå kandidater til oss! Vi trenger navn og adresse, fødsels- og personnummer, utdannelse, yrke og arbeidsgiver, samt telefonnummer.

Etter planen vil det bli forelagt en sak for kommunestyret om valg av meddommere 11. juni.
 

Kontaktinformasjon