Saksdokumenter

Møtet blir avholdt på Microsoft Teams, og representantene sitter på hver sin plass.

Følgende saker skal til behandling:

  • Kontrollrapport 2019 vedrørende skatteoppkreveren for Iveland kommune 
  • Årsrapport 2019, skatteoppkreveren i Iveland  
  • Reglement for tilskudd til bygging av ny bolig i Iveland kommune  
  • Overordnet ROS analyse 2020-2024  
  • Høringsutkast: Planstrategi 2020-2024 - Iveland kommune  
  • Innspill til handlingsprogrammet til Regionplan Agder 2030  
  • Innspill til Høring - Regional planstrategi for Agder 2020-2024  
  • Utkast til høringsinnspill - handlingsplan for fylkesveier 2021-2024  
  • Referatsaker

Saksdokumenter 

Aktuelle linker - møteprotokoller

Kontaktinformasjon