Saken skal drøftes i formannskapet tirsdag 1. september fra kl. 09.00.

Rådmannen fremmer følgende innstilling i saken:
Iveland kommune igangsetter følgende tiltak for å avklare det politiske ønske om en framtidig kommune:
1. Iveland kommune nedsetter et forhandlingsutvalg bestående av; ordfører, varaordfører og en fra opposisjonspartiene.
2. Iveland kommunestyre utarbeider et mandat til forhandlingsutvalget.
3. Iveland kommune starter forhandlinger med de syv kommunene i Knutepunkt Sørlandet om en framtid storkommune for Kristiansandsregionen bestående av alle syv kommuner.
4. Fører ikke forhandlingene om en ny storkommune bestående av de syv kommunene fram, har forhandlingsutvalget mandat til å forhandle videre med en eller flere av kommunene i Knutepunkt Sørlandet.
5. Fører ingen av alternativene fram til noe som er i henhold til kommunens mandat kan forhandlingsutvalget avslutte sitt arbeid.
6. Forhandlingsutvalget skal legge fram en anbefaling «Iveland kommune i en framtidig kommunestruktur» til kommunestyret i Iveland kommune innen sommeren 2016.
7. Forhandlingsutvalget starter sitt arbeid etter at det nye kommunestyret er konstituert.


Øvrige saker til behandling i formannskapet:

  • Økning av utlånsrammen for Startlån 2015
  • Referatsaker