Restriksjoner innføres

Knudansheia ligger helt sør i Iveland kommune, like øst for Beiehølen.

På fylkesmannen sine nettsider kan man lese følgende:

I alt vernes i overkant av 21 000 dekar skogareal i kommunene Birkenes, Lillesand, Iveland, Bygland og Kristiansand. Områdene vil sikre viktige leveområder for en rekke truede og nær truede arter og bidra til oppnåelse av nasjonale- og internasjonale mål for naturmangfold.

Vernevedtaket innebærer at det legges restriksjoner på bruken av området. Alle tiltak som kan bidra til endringer i naturmiljøet er forbudt. Det vil si at oppføring av nye bygninger, vedhogst, skogsdrift, skogskjøtsel, nydyrking, motorisert ferdsel med mer ikke lenger vil være tillatt. Noen tiltak vil imidlertid kunne tillates etter godkjent søknad.

Les hele saken og sjekk ut vernekartet for Knudansheia i egen artikkel på hjemmesiden til Fylkesmannen. 

Kontaktinformasjon