Hva ble bestemt?

Tjenesteutvalget hadde følgende saker til behandling forrige onsdag:

 • NAV Midt Agder - Vertskommune
 • Kulturprisen - nye vedtekter
 • Tildeling av kulturstipend
 • Tildeling av kulturmidler
 •  3. og 4. årstrinn samlet på Vatnestrøm
 • Ny ladestruktur for EL-bil lading
 • Søknad om dispensasjon fra arealformål i Øyna hyttefelt, gnr. 9, bnr. 1.
 • Søknad om dispensasjon fra LNF- formål og byggegrense mot vassdrag, gnr. 63, bnr. 18 Vatnestrømveien 124.
 • Søknad om rammetillatelse for fradeling av tomt til mikrohus innenfor byggegrense Gnr 36 Bnr 36. Dispensasjon frå reguleringsplan.
 • Reguleringsendring Iveland gård, boligplanen. Handsaming av privat forslag .
 • Kommuneplanens arealdel, revisjon. Melding om oppstart og høring av planprogram.
 • Søknad om godkjenning av bestandsplan for elg 2019 - 2021, Iveland viltlag. Tildeling av kvote rådyr og hjort.
 • Fellingsavgifter 2019
 • Kommunalt viltfond - fordeling av midler 2019
 • Innføring av VA-norm i Iveland kommune
 • Søknad om konsesjon på gnr 51, bnr 1. Søker Maria G Berås Homdal
 • Referatsaker

Her kan du lese møteprotokollen med samtlige vedtak 

Kontaktinformasjon