Planforslag detaljregulering Vatnestrøm Industriområde:
Høring og offentlig ettersyn

Tjenesteutvalget vedtok den 15. mars 2017 å legge forslag til detaljregulering av Vatnestrøm Industriområde ut på høring og offentlig ettersyn, jfr. Plan-og bygningsloven § 12-10.
Planforslaget legger til rette for anlegg av nytt sidespor fra Sørlandsbanen på næringsområdet. Videre legges det til rette for fortetting av eksisterende boligbebyggelse. Planforslaget er ellers en videreføring av eksisterende plan fra 1987.

Planforslagets dokumenter er tilgjengelig i denne artikkelen. Evt merknader og innspill til planforslaget sendes inn via egen elektronisk løsning på vår hjemmeside.

Høringsfristen er fredag 12. mai 2017.