Bakgrunn for saken

For å imøtekomme vedtatt budsjett og økonomiplan sees det på effektivisering i alle enheter i kommunen. For skole og barnehage er det vedtatt en utredning av strukturen, jvf politisk vedtak PS 69/20. Det er satt ned arbeidsgrupper, og FAU og samarbeidsutvalg skal involveres i prosessen. Saken skal politisk behandles 8. april. 


Politisk vedtak PS 69/20 (vedtak):
I forbindelse med utredningen av fremtidig organisering, struktur og innhold i skoletilbudet i Iveland skolene våren 2021 ønsker kommunestyret at man samler elevene i rene klassetrinn
fra 1-10 klasse for et best mulig pedagogisk og sosialt fremmende klasse- og skolemiljø.
Kommunestyret ber rådmannen se på ulike løsninger der begge skoler blir benyttet i en fremtidig struktur og organisering.

Effektiviseringsgevinsten på nybygg/opprustning av barnehagen på Skaiå opprettholdes. Kommunestyret ønsker at vedtektene løftes opp til politisk behandling for å imøtekomme kommunestyrets krav om reduserte kostnader og en mer effektiv bruk av lokalene og personalet ved barnehagene i Iveland.

Kontaktinformasjon