Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser: "Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – søknad om støtte for 2015". 
Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger. Søknadsfristen er 21. november 2014.

Tilskuddsordningen må ikke forveksles med Arbeids- og velferdsdirektoratet sin støtteordning «Tilskudd barnefattigdom», forvaltet av Fylkesmannen.

Målgruppe i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter.
Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Hvem kan søke:
a) Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Det skal opplyses om hvilken kommune tiltakene hører inn under. Søknadene vurderes og prioriteres av de respektive kommunene.
b) Frivillige organisasjoner som arbeider for å gi et tilbud til barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer, kan søke direkte til Bufdir. Søknaden skal sendes av organisasjonens sentralledd. Det enkelte tiltaket må omfatte deltakere i målgruppen fra minimum 3 kommuner. Søknaden vil kun bli behandlet av Bufdir, og omfattes ikke av punkt a. Organisasjoner som søker og mottar tilskudd direkte vil ikke kunne motta midler til de samme tiltakene gjennom underliggende ledd ved søknad via kommunen. Med underliggende ledd menes her lokallag, regionalledd eller andre enheter som er styrt eller eid av sentralleddet. 

Landets kommuner og 8 utvalgte bydeler i Oslo, kan søke om tilskudd til tiltak som:
a) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter
b) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter
c) bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Frister og skjemaer:
a) Det er ny elektronisk søknadsprosedyre for tilskuddsåret 2015 og alle søkere skal bruke Bufdirs søknadsskjema på Altinn. Søknadsskjemaet finner du her: https://www.altinn.no/no/Skjema-og-tjenester/Etater/Barne--ungdoms--og-familiedirektoratet/Soknad-om-tilskudd-til-tiltak-mot-barnefattigdom/. Søknadsfristen er 21. november.
b) Kommunen/bydelen må sende inn «Skjema for vurdering og prioritering av søknader 2015» til Bufdir innen 6. februar 2015.

Rundskriv, veileder, søknadsprosess og årsplan:
Kommunen/bydelen og søker må sette seg inn i rundskrivet som regulerer tilskuddsordningen (rundskriv 01/2015), veileder og søknadsprosess og årsplan.

Elektronisk søknadsprosedyre:
For innføring i enkel funksjonalitet kan man se våre instruksjonsvideoer for elektroniske søknadsskjemaer i Altinn:

Du kan også gå inn på Altinn for å lære mer. Bufdir svarer ikke på spørsmål som dreier seg om problemer med Altinn. Direktoratet svarer kun på spørsmål om innhold i søknadsskjema og andre faglige spørsmål. Assistanse med Altinn kan du få hos Altinn brukerservice på epost eller på telefon 75 00 60 00.