Iveland kommune har om lag 1350 innbyggere og ligger 40 min. kjøring nord for Kristiansand.  Kommunens hovedutfordring er å få flere innbyggere, og kommunestyret har gjennom kommuneplan og økonomiplan lagt til rette for en offensiv satsing for å lykkes med dette.

Stillingen blir ledig fra 1. mai 2017. Det er en 100% stilling fordelt på 80 % adm. og 20% undervisning. Undervisningsinspektøren har ansvar for SFO.
Iveland skole er en fulldelt 1 – 10 skole med cirka 150 elever, mens Vatnestrøm oppvekstsenter er en liten, fådelt 1-4 skole med egen SFO. Inspektøren har delvis resultat-, fag- og personalansvar for skolenes tjenester.

Vi ønsker en tydelig, samlende og utviklingsorientert person som:

  • Setter barnas læring og utvikling i sentrum for skolens arbeid
  • Tar initiativ og viser evne til nytenking og utvikling
  • Er en pådriver og inspirator overfor ansatte, barn og foresatte til å skape et godt lærings- og arbeidsmiljø
  • Er en åpen person som samarbeider godt med alle impliserte parter
  • Deltar i planlegging, organisering og prioriterer innenfor gitte driftsrammer
  • Har utdanning eller erfaring innen IKT

Vi kan tilby:

  • Et godt skolefaglig miljø som satser på pedagogisk utviklingsarbeid
  • Et aktivt nettverk gjennom andre skole- og barnehageledere i kommunen
  • En utfordrende og interessant stilling
  • Lønn etter avtale

Søkere må oppfylle kravene til kompetanse i Opplæringsloven. Det legges vekt på personlig egnethet og relevant erfaring. Tilsetting skjer på de vilkår som går fram av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Ved tilsetting må det legges fram politiattest.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å ta kontakt med rektor Ole Kristen Hægeland.

Din søknad sendes elektronisk via vår hjemmeside.
Søknadsfristen er søndag 8. januar 2017.

Velkommen som søker!