Informasjon

Trafikksikkerhetsplanen skal være kommunens styringsverktøy i arbeidet med trafikksikkerhet. Planen skal ha fokus på trafikksikkerhetsarbeid og forebygging av trafikkuhell. Gjennom planen vil det bli synliggjort hvilke holdningsskapende og fysiske tiltak kommunen vil satse på de kommende årene og hvem som har ansvar for tiltakene. Planen skal sørge for at bygging av gang- og sykkelveier, fartsreduserende tiltak og generell tilrettelegging for myke trafikanter effektiviseres og tidfestes. Planens handlingsprogram vil inneholde en liste over fysiske og ikke-fysiske tiltak som skal gjennomføres i planperioden.

Vi ønsker en best mulig plan og at flest mulig trafikkale utfordringer i kommunen blir belyst. I tiden frem til 31. desember 2018 tar vi imot innspill fra store og små. Alle innspill vil bli vurdert. Benytt vårt elektroniske skjema. Trafikksikkerhetsplanen vil bli ferdigstilt våren 2019.

Innspill og linker

Kontaktinformasjon