Trafikksikkerhetsplan - Høringsuttalelse

Trafikksikkerhetsplanen er kommunens styringsverktøy i arbeidet med trafikksikkerhet og sikrer at trafikksikkerhet blir ivaretatt på en god måte i hele organisasjonen. Planen skal danne grunnlag for en helhetlig strategi knyttet til trafikksikkerhetsarbeid og forebygging av trafikkuhell. Gjennom planen vil det bli synliggjort hvilke holdningsskapende og fysiske tiltak kommunen vil satse på de kommende årene og hvem som har ansvar for tiltakene.

Les mer her:

Kontaktinformasjon