Avtroppende kommunestyre kl. 18.00

Det avtroppende kommunestyret samles torsdag 24. oktober kl. 18.00, og har følgende saker til behandling:

 • 2. tertialrapport 2019 
 • Høring - Fritt skolevalg, endring i forskrift til opplæringsloven 
 • Klage på vedtak: Reguleringsendring Iveland gård, boligplanen, kommunestyresak 39/2019. 
 • Kvalifisert for framtida, rapport 
 • Referatsaker  

Saksdokumenter 

Nytt kommunestyre kl. 19.00

Det nye kommunestyret har sitt konstituerende møte torsdag 24. oktober kl. 19.00, med følgende saker:

 • Godkjenning av kommunestyrevalget 2019 
 • Valg av valgnemnd 
 • Valg av medlemmer til formannskapet 2019-2023 
 • Valg av ordfører for perioden 2019 -2023 
 • Valg av varaordfører for perioden 2019 -2023 
 • Valg av medlemmer til tjenesteutvalg for perioden 2019 -2023 
 • Valg av medlemmer til kontrollutvalg 
 • Valg av medlemmer til valgstyret 
 • Valg til KS fylkesmøte 
 • Representant til styret i Region Kristiansand 
 • Valg av representanter til Eiermøte i Agder Energi 
 • Valg av medlem til representantskapet - konsesjonskraft IKS 
 • Representant til styret og to medlemmer av representantskapet i Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS 
 • Valg av medlem til representantskapet for Agder kommunerevisjon 
 • Valg av medlem til representantskapet for Setesdal Brannvesen IKS 
 • Valg av representanter til generalforsamlingen og styret i Setpro AS 
 • Medlem til representantskapet for Aust-Agder museum og arkiv IKS 
 • Midt-Agder Friluftsråd – oppnevning av styremedlemmer for perioden 2020-2023 
 • Valg av medlem til representantskapet i Aust-Agder Kompetansefond 
 • Valg av kommunens medlem til menighetsrådet 
 • Valg av representanter til samarbeidsutvalgene ved skolene og styrene for barnehagene 
 • Valg av medlemmer av  Sakkyndige nemnd (Eiendomsskatt) 
 • Valg av klagenemnd (eiendomsskatt) 
 • Nye representanter til vassdragsstyret for nedre Otra 
 • Valg av barn og unges talsmann i arealplanlegging 
 • Kommunens representant til styret i Iveland og Vegusdal Museumslag 
 • Reglement for kommunestyret 
 • Møteplan politiske møter 2010 
 • Referatsaker 

Saksdokumenter 

Kontaktinformasjon