Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline15. november kl. 09:09

Ledig stilling som fagarbeider

Vi har en ledig 100% stilling som fagarbeider fra 1. mars 2020.

Les mer clear
error_outline14. november kl. 14:00

Ledig stilling som regnskapskonsulent

Vi har et ledig vikariat (100%) med søknadsfrist torsdag 28. november.

Les mer clear

Tjenester A-Å
A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Ø

A
Adopsjon
Adressetildeling
Allemannsretten
Arbeidsgiverkontroll og -veiledning
Arealoverføring
Avkjørsel - privat avkjørsel fra offentlig vei
Avlastning
Avløp - offentlige avløpsanlegg
Avløserordningene i jordbruket

B
Barnehage - etablering og drift
Barnehageplass
Barnevernstjenesten
Barnevernstjenesten - melding
Barselgrupper
Besøkshjem / Å være besøkshjem
Betaling for kommunale tjenester / innkreving av kommunale krav
Bilstønad
Bolig - oppføring av ny bolig
Borgerlig vielse
Bostøtte
Boveiledning
Brannvern og tilsyn
Brukermedvirkning i skolen
Brukerstyrt personlig assistanse
Bruksendring
Brøyting og strøing - private veier
Byggavfall - kildesortering
Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg - dispensasjon
Byggetiltak som ikke krever søknad og tillatelse

D
Dagmamma - godkjenning
Den kulturelle skolesekken
Digital postkasse
Driftsbygning i landbruket
Driveplikt på landbrukseiendom - søknad om fritak

E
Eiendomsskatt - betalingsutsettelse av skyldig eiendomsskatt
Eiendomsskatt - klage (overtakst) ved ilagt eiendomsskatt
Eiendomsskatt - krav om omtaksering av eiendom
Eiendomsskatt - nedsettelse og ettergivelse
Eierseksjonering/reseksjonering
Eldreomsorg - verdighetsgarantien
Elevenes psykososiale skolemiljø
Etablererprøven for serveringsvirksomhet

F
Familiebarnehage - etablering og drift
Familievernkontor
Farlig avfall
Fastlege
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Fellingstillatelse
Film og video - konsesjon for framvisning
Forbud mot oljefyring
Forhåndskonferanse
Forliksråd
Forskuddsskatt - betaling og innkreving
Forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift - betaling og innkreving
Forurenset grunn - bygging og graving
Fosterhjem / Å være fosterhjem
Fradeling av eiendom
Fredete bygninger og anlegg - tillatelse til inngrep
Frisklivssentral
Fyrverkeri - handel og oppbevaring
Fysioterapi

G
Grensejustering
Grunnskoleopplæring - retten til gratis opplæring
Grunnskoleopplæring for voksne
Grøftetilskudd

H
Helsestasjon
Helsestasjon for ungdom
Hjemmehjelp
Hjemmekompostering av matavfall
Hjemmesykepleie
Hjemmeundervisning
Hverdagsrehabilitering
Hørselshemmede - hjelpemidler

I
Individuell plan - koordinering av helse- og omsorgstjenester og/eller sosialtjenester
Informasjon fra skolen til ikke-samboende foreldre
Innbyggerinitiativ
Innsynsrett i offentlige dokumenter
Introduksjonsprogram for nyankomne flyktninger
Ivelandshallen

J
Jegerprøven

K
Karakterer - klageadgang
Klage på helse- og omsorgstjenester
Klage til Sivilombudsmannen
Klimabetingede skader i plante- og honningproduksjon og tap av sau på beite - erstatning
Kommunal bolig
Kommunal planlegging - medvirkning
Kommunalt næringsfond
Konfliktråd
Konsesjon og boplikt - landbrukseiendom
Krisesenter
Kulturminner - tillatelse til inngrep
Kulturpris
Kunnskapsprøven - alkoholloven
Kvalifiseringsprogram

L
Landbrukseiendom - deling
Landbruksvei - bygging
Ledsagerbevis for funksjonshemmede
Legevakt
Leirskoleopphold
Leksehjelp i grunnskolen

M
Matrikkel - retting
Matutbringing
Midlertidig botilbud
Miljøfyrtårn - sertifisering
Mindre byggetiltak på bebygd eiendom
Moonlight
Motorferdsel i utmark og vassdrag
Musikk- og kulturskole - opptak

N
Nabovarsel - byggesak
Naturskader - erstatning
Nedgravde oljetanker
Nydyrking av arealer til jordbruksformål
Nærings- og miljøtiltak i skogbruket - tilskudd
Nødhjelp

O
Offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon - erstatning
Omsorgsbolig
Omsorgslønn
Omsorgsovertakelse av et barn
Opplæring i grunnskole og videregående skole – innhold og antall timer
Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for utlendinger
Opplæring i punktskrift/blindeskrift
Oppmålingsforretning
Opptenning av ild utendørs

P
Permisjon fra grunnskoleopplæring
PP-tjenesten
Produksjonstilskudd i jordbruket
Psykiske helsetjenester
Publisering av saksdokumenter på Internett

R
Reduksjon eller fritak for skatt
Regionalt miljøprogram i jordbruket - tilskudd
Regionalt næringsfond for Birkenes, Iveland og Lillesand
Reguleringsplan - rett til å fremme forslag
Reklameskilt langs vei
Religion, livssyn og etikk - melding om delvis fritak
Renovasjon
Restskatt - betaling og innkreving
Retten til tolk i helsetjenesten
Rusmiddelavhengige - tiltak
Rådgiving i skolen

S
Salgsbevilling for alkohol
Sammenslåing av matrikkelenheter (eiendommer)
Samvær med barn under offentlig omsorg
Selvbygger
Serveringsbevilling
Skatteattest
Skjenkebevilling
Skjenkebevilling - ambulerende / for en enkelt anledning
Skogfond
Skolefritidsordning (SFO)
Skolehelsetjeneste
Skolemiljøet
Skoleskyss
Skolestart
Skoletilhørighet
Skriftlig sidemål - fritak fra opplæring/vurdering med karakter
Spesialundervisning
Spesialundervisning for voksne på grunnskolens område
Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Spillemidler til idrettsanlegg
Språkopplæring - særskilt for minoritetsspråklige elever
Startlån bolig
Støttekontakt
Svangerskapsomsorg
Sykehjem - avlastningsopphold
Sykehjem - korttidsopphold - rehabilitering
Sykehjem - langtidsopphold
Synshemmede - hjelpemidler

T
Tannhelsetjeneste
Tidligpensjon for jordbrukere
Tilskudd til drenering - søknad
Tilskudd til etablering i egen bolig
Tilskudd til tilpasning av bolig
Tilskuddsordninger gjennom kulturenheten
Tobakkssalg - registrering og internkontroll
Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-ordning)
Tros- og livssynssamfunn - tilskudd
Trygghetsalarm

U
Ulykkesforsikring for elever
Utslippstillatelse

V
Valg til kommunestyret og fylkestinget
Vann og avløp - abonnementsvilkår
Vannforsyning - drikkevann
Veivedlikehold
Veterinærvakt
Videregående opplæring for voksne

Ø
Økologisk landbruk - direkte tilskudd
Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning
Økonomisk sosialhjelp