Ingen lovbrudd funnet

I-trygge-hender-kakeStatsforvalteren (tidl Fylkesmannen) gjennomførte i november 2020 tilsyn med Iveland kommune og besøkte i den forbindelse Iveland omsorgssenter. Formålet var å undersøke om kommunen sørger for at driften ved Iveland omsorgssenter blir utført i samsvar med aktuelle lovkrav slik at pasientene får trygge og gode tjenester. Det ble ikke avdekket noen lovbrudd under tilsynet, noe vi er veldig takknemlig og stolt av.
Rådmann Sten Albert Reisænen spanderte naturligvis kake og kaffe på de ansatte etter den flotte tilbakemeldingen.

Kvalitetsforbedring er en kontinuerlig prosess, noe Iveland omsorgssenter selvsagt vil jobbe videre med også i fremtiden. Tilsynsrapporten er ingen hvilepute, kommenterer enhetsleder pleie og omsorg, Monica Verdal. 

 Les rapporten her.

Hva sjekkes ved tilsynet?

Et tilsyn er omfattende og svært mye informasjon må hentes frem i forkant, dokumenteres og gjennomgås under selve besøket.
Følgende dokumenter/rutiner ble gjennomgått og vurdert som relevante for tilsynet:

Organisering:
Organisasjonskart
Oppgavefordeling i PLO (pleie og omsorg)
Avtale med kommuneoverlege
Liste ansatte på jobb under tilsynet

Smittevern:
Beredskapsplan
Pandemiplan
Smittevernplan
Risikovurderinger smittevern
Dokumentasjon på iverksatte smitteverntiltak
SMS-varsel om covid-19
Koronainformasjon fra avdelingsleder og enhetsleder til ansatte
Veileder smittesporingsteam og eksempel på smittesporingsverktøy

Medisinsk oppfølging:
Fallforebygging, oppfølging og rutinebeskrivelse
Legemiddelgjennomgang, oppfølging og rutinebeskrivelse
Ernæringsarbeid og veiing (MUST)
Eksempler fra journal på veiing
Rutiner for tannhelse og tannkort
Samarbeidsavtale med tannhelsetjenesten i Agder

Brukermedvirkning:
Pårørendeforeningen
Brukerundersøkelse fra 2019 (ikke ferdigstilt)
Rutiner samtykke
Oversikt over økonomi og fullmakter, prosedyre for representasjon
Aktivitetsplaner på omsorgssenteret

Styringssystem (internkontroll):
Årlig systematisk gjennomgang av styringssystemet (2018-2019)
Oversikt over meldte avvik
Avvikshåndtering og eksempler
Prosedyre avvik Opplæring/kompetansekartlegging
Møtereferat fra sykepleiermøter og personalmøter
Lister over gjennomførte e-læringskurs
Dokumentasjon på journalsjekk fra leder

Man gikk også gjennom alle pasientjournaler for alle pasientene ved sykehjemmet under tilsynet.

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon