Inneværende år er det kr. 700 000,- tilgjengelig i fondet. Maksimal søknadssum er kr. 200 000,-.

Det kan søkes om midler til arbeid med etablering eller videreutvikling av bedrift. Aktuelle prosjektkostnader kan eksempelvis være:

  • Egne utviklingskostnader
  • Markedsføring
  • Markedskunnskap
  • Kurs
  • Nødvendige reisekostnader
  • Annet

Kvinner, unge og søkere med innvandrerbakgrunn skal prioriteres når omsøkt tiltak ellers vurderes som støtteverdig. Det kan ikke gis støtte til prosjekter som bærer preg av hobby, eller er nært knyttet opp mot bygning eller ordinær drift.
Samlet offentlig støtte skal som hovedregel ikke overstige 50 % av et prosjekts kapitalbehov.

Søknaden sendes inn via Regionalforvaltning.no. Du finner link i tilknytning til denne saken.