Staten bidrar med penger

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for søknader om strømstøtte, søknadsfristen er 7. september klokken 13:00. Ordningen gjelder i perioden april 2022 til mars 2023, og man legger opp til søknadsrunde hvert kvartal. Det kan nå søkes om støtte for perioden april - juni 2022. Formålet med strømstøtteordningen er å motvirke negative konsekvenser av de høye strømprisene. 

Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner med strømforbruk med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden. Mottakere får dekket 80 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen.
 
Hvem kan søke?
Søker må ha organisasjonsnummer for å kunne søke, og følgende organisasjoner har rett til å søke:  
 
  • Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret. Vi oppfordrer organisasjoner som oppfyller kriteriene, til å registrere seg.  
  • Virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette gjelder for eksempel idrettslag som har skilt ut driften i et eget selskap som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, hvor idrettslaget har den bestemmende innflytelse.
  • Andre frivillige virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Med frivillig arbeidsinnsats menes mennesker som bidrar uten lønn eller annen form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden. For eksempel kan frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus søke om de hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats.
 Det er Lotteri- og stiftelsestilsynet som behandler søknader fra frivillige lag og organisasjoner, i forrige runde var det kommunene som hadde dette ansvaret.


Lotteri- og Stiftelsestyret har en egen artikkel som tar for seg alt av relevante spørsmål, støtteordningen, hvem kan søke etc etc.
Les hele artikkelen her.

Kontaktinformasjon