Innbyggertallet har gått ned med seks personer siste kvartal. Dersom man ser det siste året under ett har man blitt fem flere Ivelendinger. Tallene viser samlet sett en stabil befolkningsutvikling det siste året.
Et postivt fødselsoverskudd på 11 personer er gledelig, mens netto innflytting viser en beskjeden negativ tilbakegang. Antall inn- og utflyttinger fra kommunen har ligget på ca 100 personer det siste året.