Kommunestyret sitt vedtak

Kommunestyret behandlet saken torsdag 15. april, sak 18/21, og vedtok følgende:

1. Iveland kommunestyre ønsker å samle elever fra 1-10 klasse i rene klassetrinn fra skoleåret 2022-23
2. For skoleåret 2021/22 opprettholdes nåværende skolestruktur. Ekstra utgifter kr. 900.000 dekkes fra disposisjonsfond.
3. Det tilbys SFO på Birketveit og SFO i samarbeid med barnehagen på Vatnestrøm fra skoleåret 2021/2022.
4. Kommunestyret ber rådmannen utrede mulighet for ungdomsskole på Vatnestrøm og på Birketveit. Økonomiske konsekvenser og konsekvenser av skoleskyss er viktige elementer kommunestyret ønsker bedre belyst før man gjør et endelig vedtak om fremtidig skolestruktur i Iveland kommune

Formannskapet sin innstilling

Saken ble grundig debattert i formannskapet tirsdag 6. april. Formannskapet fremmer følgende enstemmige innstilling til kommunestyret:

 1. Iveland kommunestyre ønsker å samle elever fra 1-10 klasse i rene klassetrinn
 2. For skoleåret 2021/2022 samles elevene ved Iveland skole, Birketveit
 3. Det tilbys SFO på Birketveit og SFO i samarbeid med barnehagen på Vatnestrøm fra skoleåret 2021/2022
 4. Kommunestyret ber rådmannen utrede mulighet for ungdomsskole på Vatnestrøm og på Birketveit. Økonomiske konsekvenser og konsekvenser av skoleskyss er viktige elementer kommunestyret ønsker bedre belyst før man gjør et endelig vedtak om fremtidig skolestruktur i Iveland kommune

Rådmannens saksutredning

Rådmannens innstilling:

 • Det etableres en 1.-10. skole på Iveland skole, Birketveit, fra og med skoleåret 2021/2022
 • Alle elevene i kommunen samles på rene trinn allerede fra 1. klasse av
 • Det gis kun tilbud om SFO på Iveland skole

Bakgrunn for saken:
Kommunestyrets vedtak den 18. mars 2021 (sak 8/21):

Iveland kommunestyre gir rådmannen utvidet mandat til å se på andre mulige driftsmodeller og strukturalternativer for å imøtekomme kommunestyrets bestilling i PS 69/20 der kommunestyrets ønske om å samle elevene i rene klassetrinn fra 1-10 klasse, samt krav om innsparing i økonomiplanperioden legges til grunn

Det har vært nedsatt en arbeidsgruppe som har vurdert 4 ulike alternativ, med to varianter for hvert av de 3 første alternativene:

 • 1.-4. trinn samles på Vatnestrøm skole i skolens del av bygget.
 • - 1.-4. trinn samles på Vatnestrøm skole i hele bygget, også barnehagens del
 • 5.-7. trinn flyttes til Vatnestrøm skole i skolens del av bygget
 • - 5.-7. trinn flyttes på Vatnestrøm skole i hele bygget, også barnehagens del
 • 8.-10. trinn flyttes til Vatnestrøm skole i skolens del av bygget
 • - 8.-10. trinn flyttes til Vatnestrøm skole i hele bygget, også barnehagens del
 • 1.-10. trinn samles på Iveland skole.

Rapporten fra arbeidsgruppa ligger som vedlegg til denne artikkelen.

Ut fra de opplysninger og innspill som har framkommet i forbindelse med utredningen, mener rådmannen at den beste løsningen av de fire alternativene for skolestruktur er å etablere en 1-10 skole på Iveland skole. Ved valgte alternativ vil det være en betydelig positiv effekt ved at personalet og dets kompetanse, skoleledelsen, sentrale eksterne tjenester som f.eks PPT og skolehelsetjenesten m.fl. ikke trenger å splitte seg på to steder, men kan være samlet på ett sted og få utnyttet den samlede kompetanse best mulig for å gi et best mulig pedagogisk tilbud til elevene.
Dette alternativet gir også totalt sett kortest og rimeligst skyss, berører færrest elever ved endringen, krever ingen ombygning og gir de rimeligste driftskostnadene. Det ses ikke som hensiktsmessig å etablere et SFO-tilbud på Vatnestrøm skole når det ikke er elever der.
Oppsummert vil innstilte alternativ innfri de økonomiske kravene i vedtaket til politisk sak 69/20 fra om med skoleåret 2021/2022. 

Økonomiske konsekvenser:
Ved å samle elevene i Iveland kommune i rene klasser framfor to klasser fra 1.-4. trinn, vil man kunne redusere lønnskostnader tilsvarende 2 lærerstillinger, omtrent kr. 1,5 mill. Denne innsparingen vil man få uavhengig av plassering av elevene på skolene. Videre bruk av Vatnestrøm skole vil ha driftskostnader på omtrent kr. 100.000,- i året for skoledelen, og eventuelt ytterligere kr. 100.000,- i året for dagens barnehagedel.
Ved å benytte Vatnestrøm skole, vil det innen skoleåret 2023/2024 medføre kostnader til ombygging på stipulerte fra kr. 1-1,5 mill., avhengig av hvilke trinn som skal være der. Dette vil sannsynligvis også påvirke barnehagen, og hvor mye er avhengig av antall barn som benytter barnehagedelen. Utgifter til skoleskyss vil bli inntil kr. 400.000,- lavere ved å samle elevene på Iveland skole framfor å samle noen elever på Vatnestrøm skole. Ved å kun tilby SFO på Iveland skole, vil man kunne spare inntil kr. 285.000,-.

Ved å samle alle elevene på Iveland skole, vil man kunne klare å nå målet om innsparing på kr. 2 mill. i året fra og med 2022-2024.

Ved valg av andre alternativer, må man i tillegg for å nå målet om innsparing kr. på 2 mill. i året fra og med 2022 til og med 2024 finne generelle reduksjoner i lønnskostnadene på ca. kr 0,5 mill. årlig. 

Les den grundige saksutredningen og alle innspill i saken her (pdf). Alle dokumentene ligger også ute sammen med sakspapirene til formannskapet 6. april.

Saken behandles i administrasjonsutvalget, arbeidsmiljøutvalget, tjenesteutvalget, formannskapet og kommunestyret etter påske 

Kontaktinformasjon