Velkommen til Skaiå barnehage

Iveland kommune har to kommunale barnehager med plass til ca 135 barn. Nye Skaiå barnehage ble tatt i bruk i 2010 og tilbyr sju avdelinger, alle i lyse og trivelige lokaler. Avdelingene er inndelt etter barnas alder og antall dager de er tilstede per uke. Vatnestrøm barnehage flyttet inn i nye lokaler høsten 2013. 
Fra 1. august 2017 ble barnehagene slått sammen til en barnehage med to avdelinger men felles ledelse. 

Skaiå barnehage er en livsgledebarnehage.En livsgledebarnehage besøker eldre i sitt nærmiljø jevnlig, og skaper gode opplevelser gjennom felles aktiviteter.  

Dersom du har lyst til å bli tilkallingsvikar, kan du søke via denne linken.

Barnehagetype

Barnehagen har 7 avdelinger, hvorav en avdeling er naturgruppe for barn mellom 3-6 år.

Barnehagetilbud

Det kan søkes om 3, 4 eller 5 dager i uken. 

Åpningstider

Mandag - fredag 07.00 - 17.00

Vedtekter

Info om avdelingene

He kan du lese mer om hva som foregår i den enkelte avdeling!

Lerka

Omsorg og nærhet:
Vi bruker tid på å være sammen med barna og vise god omsorg og nærhet. Å være på gulvet sammen med barna er viktig. Gjennom nærhet og felles opplevelser har vi  mer å snakke om sammen og har felles fokus på hva som her skjedd og hva som skal skje.
 
Musikk:
Barna har stor glede av musikk og lyd. Her gir vi barna ulike musikkopplevelser. Vi lytter til ulik musikk, vi synger mye – og vi bruker instrumenter.  
 
Bevegelse og motorikk:
Vi bruker kroppen mye. Vi rutsjer, klatrer, hopper, leker med ball og utforsker hva vi får til. Sanserommet blir mye brukt og sansene blir tatt i bruk både her og i ulike aktiviteter. 
 
Språk:
Språket brukes aktivt. Bøker ligger lett tilgjengelig og barna blir lest for. Både høytlesning og får et eller flere barn. Vi benevner alt vi gjør og «bader» barna i ord og setninger.

Hakkespetten

Medvirkning / medbestemmelse:
Vi ønsker at barna på Hakkespetten skal bli sett, hørt, respektert og forstått. Dette gjør vi gjennom å være tilstede «her og nå»; for og med barna. Barna skal oppleve at deres meninger, ønsker og innspill blir tatt på alvor. Ved at barna får lov til å være med å påvirke hverdagen, får de også erfaring med å ta egne valg. Hvert enkelt barn skal få oppleve at de er viktige og at de bidrar med noe til gruppa.

Selvstendighet:
Barna på Hakkespetten skal kunne klare seg mer på egenhånd. Dette gjelder i hverdagssituasjoner som påkledning og rutiner. De skal lære seg å ta mer ansvar og lære konsekvensen av de valgene de tar.  Vi trener på at barna selv skal si fra hvordan de har det, og sette ord på egne og andres følelser.

Skoleforberedelse:
Vi ønsker at barna skal føle seg trygge ved skolestart og blir derfor kjent med situasjoner de vil kjenne igjen i skolen. Vi lærer og leker med begreper, former, bokstaver, lyder, tall og antall. Vi har et godt og tett samarbeid med skolen. 

Lek, læring og natur:
Vi ønsker å gi barna på Hakkespetten utfordringer og mestringserfaringer i barnehagehverdagen. Dette stimulerer leken og fremmer læring. Rolleleken har en sentral plass ute i skogen, noe som gir rom for å utvikle fantasien. Det er få begrensninger ute i naturen, men uendelig med muligheter. På Hakkespetten får barna god erfaring med friluftsliv. Barna lærer både om de praktiske og etiske sidene ved det å oppholde seg ute.

 

Ørna

Medvirkning / medbestemmelse:
Vi ønsker å lage en god arena for at alle barna på Ørna skal bli sett, hørt, respektert og forstått. Dette gjør vi gjennom å være tilstede med barna, lytte og ha den gode samtalen. Barna skal oppleve at deres innspill blir tatt på alvor. Ved at barna får lov til å være med å påvirke hverdagen, får de også erfaring med å ta egne valg. Vi voksne ønsker å imøtekomme barnas meninger og ønsker, samtidig som felleskapet blir ivaretatt. Hvert enkelt barn skal få oppleve at de er til nytte og at de bidrar med noe til gruppa.
 
Selvstendighet:
Barna på Ørna skal kunne klare seg mer på egenhånd. Dette gjelder i flere hverdagssituasjoner som påkledning og rutiner. De skal lære seg å ta mer ansvar og lære konsekvensen av de valgene de tar.  Vi trener på at barna selv skal si fra hvordan de har det, og sette ord på egne og andres følelser.
 
Gode verdier:
Vi utvikler oss som mennesker gjennom samspill. Hvordan vi er mot hverandre er avgjørende for å skape gode relasjoner. Dette ønsker vi at Ørna barna skal ta med seg videre i livet. Vi jobber for at barna skal være gode mot hverandre. Vi deler, viser omsorg og har respekt for hverandre.
 
Skoleforberedelse:
Vi ønsker at barna skal få en myk overgang til skolen. Barna skal bli kjent med begreper og situasjoner som er vanlig i skolen, og trener blant annet på å skrive sitt eget navn, tegne former og tall. Vi har et godt og tett samarbeid med skolen. 

Erla

Språk:
I denne alderen begynner språkutviklingen å få fart på seg. Da er det viktig at barna stadig får presentert nye ord og begreper. Benevning, høytlesning, sang og musikk er en stor del av vår hverdag. Vi gir barna førstehåndserfaringer gjennom felles opplevelser sammen med barna.
 
Lek:
Her har vi fokus på leken i seg selv. Lek er med på å utvikle sosiale ferdigheter. Her øver barna på å forstå egne og andres tanker, følelser og handlinger. Her knyttes vennskap og vi trener på hvordan vi skal være med hverandre, og det å få oppleve gleden av å være sammen som gruppe. Barna får språkstimulering i frilek, og de voksne er viktige lekepartnere og språkmodeller. Vi fokuserer på å legge til rette for rollelek.
 
Bevegelse og natur:
Barna på Erla trenger fysiske utfordringer, for å styrke og stimulere den motoriske utviklingen. Vi bruker skogen og området rundt barnehagen som vår lekeplass. Gymsalen brukes til både frilek og annet opplegg. Vi ønsker å gi barna naturopplevelser. Vi bruker sansene våre. Vi lukter, kjenner, smaker og lytter til naturen. Barna skal bli kjent med ulike årstider, vær, planter og dyr.
  

Trosten

Sosiale ferdigheter, sosial kompetanse:
Arbeidet med sosial kompetanse er sentralt hos oss. Øvelse i sosial kompetanse kommer til uttrykk ved at de voksne veileder barna til refleksjon rundt det de erfarer og hvilke løsninger de kan velge..  Gjennom fellesskap og  lek får barna øvelse i samarbeid, empati og å sette ord på  følelser. Vi har fokus på utvidelse av ordforrådet lekegrupper, hvor den voksne er med som viktig rollemodell. Barna får erfare at det å være i en gruppe handler om å både gi og ta, dele, felleskap og tilhørighet. 
 
Bevegelse og natur:
Vi går på tur minst en gang i uka, og vi er mye ute og leker . Det legges til rette for bevegelse i ulendt terreng. Vi bruker grillhytta og har en bålplass. Her får barna erfaring med friluftsliv. Gymsalen brukes også flittig til både frilek og «gymopplegg». 
 
Lek, lekeferdigheter:
Dette er en aldersgruppe med mye fantasi og kreativitet. De er gode til å både ta roller og gi hverandre roller i leken. Gjennom dette får de øvelse og trening i sosial kompetanse. De voksne er tilretteleggere og skal bidra til at alle barna får delta og finne sin plass i leken. 
 
 

Meisen og Spurven

Omsorg og nærhet:
Her møter barna barnehagen for aller første gang. Vi bruker mye tid på å bli kjent – slik at barna skal oppleve at det er trygt å være sammen med oss, selv om ikke mamma eller  pappa er der. De voksne her er mye «på gulvet» der som barna er,  og vi har mange kosestunder på fanget.  

Bevegelse og sanser:
Her gir vi barna bevegelsesmuligheter og utfordringer . Alle har sitt eget tempo. Her øver vi på de første skrittene. Vi har sklie og klatrehus - og mange matter på gulvet for å sikre «myk landing». Vi jobber med sansene, og vi har et helt unikt sanserom, hvor barna kan få se, kjenne og høre. Smakssansen er også viktig, barna skal venne seg til nye/ulike smaker.

Språk: 
Vi snakker mye med barna, både med ord og kroppsspråk. Vi bruke mye tid til å vise og fortelle, til å lese og peke.
Gjennom leken og hverdagslige aktiviteter blir barna kjent med nye begreper, de lærer å si både nye ord og  nye lyder. 

Musikk:
Små barn har stor glede av musikk og lyd. Her gir vi barna ulike musikkopplevelser. Vi lytter til ulik musikk, vi synger mye – og vi bruker instrumenter. 

Ansatte i Skaiå barnehage

Her følger en oversikt over de ansatte i Skaiå barnehage fordelt på den enkelte avdeling. 

Ansatte ved avd Meisen

   
   
   

 

Ansatte ved avd Spurven

Bente Bakken  
Randi Øyna  
Vigdis Syvertsen  
Åse Vetrhus  
Anita Skarstein  

 

Ansatte ved avd Lerka

Eirin Lian  
Marlyn Eieland  
Helene Tveit  
Bente Øina  

 

Ansatte ved avd Erla

Ingvild Omdal Mathisen  
Åshild Godtfredsen  
Linda Landås  
Turid Håverstad  

 

Ansatte ved avd Trosten

Trine Vatne  
June Premak  
Bani - lærling  
Yvonne Landås  
Lise Toril Kjellevand  
Elin Aurebekk  
Åse Hauge  

 

Ansatte ved avd Ørna


 

Grethe Honnemyr Birkeland  
Marit Håverstad  
Solfrid Fossli  
Åse Hauge  
Elin Aurebekk  
Anita Skaiaa  

 

Ansatte ved avd Hakkespetten

Ingvild Eikeland  
Simon Reinken  
Sigrid Ellingsen Høimyr  
Hilde Gunn Stendal  

 

Linker