Trygg tidlig

Samtlige foreldre i Iveland kommune får tilbud om "Trygg Tidlig". Dette programmet gir de voksne gode rammer og forståelse for et barns utfordringer og muligheter gjennom oppveksten. Trygg Tidlig har fokus på barnas første leveår og frem til fem års alderen.

Trygg Tidlig_krav-press_175x152.jpgHva er Trygg Tidlig?
Trygg Tidlig er et resultat av et tverrfaglig prosjekt støttet av Kompetansesenter Rus – region sør. Det er laget for, og av Iveland kommune. Tanken er at dette foreldreveiledningsprogrammet også skal kunne tilpasses andre kommuner. Kommunenes størrelse og egenart vil kreve tilpasninger, men den faglige tilnærmingen er vitenskapelig og erfaringsbasert, slik at den kan være til allmenn inspirasjon og støtte.

Målgruppe og fokus:
Opplegget er helhetlig, fra svangerskap til skolestart. Hovedfokuset ligger på bevisstgjøring i forhold til foreldrefunksjonene gjennom arbeidet på helsestasjonen, i barnehagen og i det tverrfaglige tilbudet i kommunen.

Målsetting:
Målet med å jobbe ut fra Trygg Tidlig på helsestasjonen er å gi foreldre større innsikt i hva trygg tilknytning innebærer. Gjennom opplegget vil vi gi en innføring i hvordan de i den daglige omsorgen fremmer eller hemmer et trygt tilknytningsmønster mellom seg og barnet. Trygg tilknytning gir gode indre arbeidsmodeller, et positivt selvbilde og evne til god samhandling. Grunnlaget for dette legges fra første dag og hovedsakelig før barnet er 2 år. Dette bør alle foreldre få kunnskap om.

Prosjektgruppa:
Prosjektgruppa har bestått av helsestasjon, barnehage, PPT og barnevern. Helsesøster har vært prosjektleder. Prosjektkoordinator er SLT-koordinator og pedagogisk rådgiver
(skoler og barnehager). Kompetanseheving har vært en del av arbeidet der en har nådd fram til flere faggrupper, også i andre kommuner.

Trygg Tidlig_foreldre_175x174.jpgGrunnlaget for Trygg Tidlig:
Fagstoffet er hentet fra ulike kilder. Vi vil her trekke fram forsker emeritus Kari Killèn og førsteamanuensis i utviklingspsykologi Øyvind Kvello, som viktige fagpersoner. Ida Brandtzæg og Stig Torsteinson har formidlet grunntankene i tilknytningsteori gjennom Circle of Security. De har gjort materialet tilgjengelig på norsk, og vært en stor inspirasjon i utarbeidelsen av Trygg Tidlig. Temaheftene 6, 7 og 8 har momenter fra foreldreveiledningen «Trening i Foreldreferdigheter»(TFF), utviklet av psykolog Tove Lill Bolstad. Prosjektleder og helsesøster Gunn Åsland har mange års erfaring fra helsestasjonen på Iveland. Gjennom prosjektarbeid ledet av psykiatrisk sykepleier og familieterapeut Anita Nakkestad ble medarbeiderne på helsestasjonen gjort kjent med grunntanker i familieterapi. Slik oppsto ønsket om lett tilgjengelig materiell, til bruk for helsestasjonen i tverrfaglig arbeid med familier. De tradisjonelle helsestasjonstemaene: Samspill, språkutvikling, motorisk utvikling, søvnmønster, ernæring og måltid er forsøkt samlet under en stor «tilknytningsparaply». Det er fokus på at alle hverdagens små og store hendelser sammen med barnet, enten hemmer eller fremmer et trygt tilknytningsmønster.

Metodikk:
Veiledningsmetodikken bygger på LØFT – løsningsfokusert tilnærming: «Som ny familie eier dere egne muligheter og har rett til å ta gode valg når dere lærer hva som er godt for barnet.» Ut fra kunnskap og bevisstgjøring om egne arbeidsmodeller, bl.a. gjennom COS videoundervisning og Trygg Tidlig sine hefter og temakort, arbeider helsesøster sammen med foreldrene for å skape ønsket endring. Veiledningsmetodikken i MI – motiverende Intervju er nyttig bakgrunnskunnskap. Relasjonen til foreldrene er avgjørende for om en kommer i posisjon til å skape endring.

Ønsker du å vite mer om dette programmet?:
Iveland kommune har utarbeidet et omfattende materiell til dette prosjektet. Materiellet består av:

  • Perm med 8 temahefter
  • Temakort
  • Flipover-ark
  • Veilederhefte
  • Supplement

I tilknytning til denne artikkelen finner du en oversikt over materiellet / temaheftene. 
Ta gjerne kontakt med koordinator for oppvekst, Bente Voreland, for ytterligere informasjon.

Kvalifisert for framtida

Satsingen «Kvalifisert for framtida» ble opprettet av kommunestyret i juni 2012.
Oppgaven gikk ut på å lage en plan for hvordan barn og unge i Iveland skal bli bedre kvalifisert for videre utdanning og et selvstendig liv. Bakgrunnen for prosjektet ligger i erkjennelsen av at Iveland over tid har hatt svake skoleresultater samt store utfordringer knyttet til levekår. Satsingen setter blant annet fokus på inkluderende læringsmiljø, læringsutbytte og økt foreldreengasjement.  Satsingen har allerede gitt store og gode resultater.

Kommunestyret behandler en rapport hvert år. Siste års rapport kan du lese her

Inkluderende læringsmiljø

Inkluderende læringsmiljø 808x335

Samarbeid mellom fem kommuner:

Satsingen «Inkluderende læringsmiljø» omfatter barnehager, skoler og PP-tjenester i kommunene Iveland, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla.
Formål er å etablere en felles pedagogisk plattform for arbeidet med læringsmiljøutvikling slik at alle barn og unge får større utbytte av det ordinære pedagogiske tilbudet.

Effektmål:
1. Barnehagen og skolen har et inkluderende læringsmiljø som fremmer opplevd tilhørighet, trygghet, trivsel og læring.
2. Læringsmiljø i barnehage og skole er under kontinuerlig utvikling til fordel for alle barn og unges sosiale og faglige læringsutbytte
3. Redusere omfang av krenkende atferd, mobbing og segregerende tiltak

Aktiviteter og tiltak retter seg i hovedsak mot de voksne. Kunnskap som formidler er forankret i forskning og relatert til pedagogisk praksis. Gjennom pedagogisk refleksjon setter vi fokus på hele miljøet i barnehagen og i skolen.

Denne satsingen er ikke et prosjekt på toppen av alt det andre, men er en del av det ordinære utviklingsarbeidet i barnehage, skole og PP-tjeneste. Det handler om en utviklingsprosess med fokus på inkludering og inkluderende barnehage- og skolemiljø. 

Leder av arbeidet er oppvekstsjef i Vennesla kommune, Steinar Harbo. Kontaktperson i Iveland kommune er rådgiver Bente Voreland.

Aktuelle linker finner du under "Tilknyttede elementer / linker".
 

Trygghetssirkelen

Dette er Trygghetssirkelen:


Trygghetssirkelen_1000x800

Tilknytta elementer / linker

Trygg tidlig:


Kvalifisert for framtida:

Inkluderende læringsmiljø:

 

 

Kontaktinformasjon

  • Styrer i barnehagene Beate Stømne Frigstad, 984-24291 
  • Inkluderende læringsmiljø: Leder for prosjektet oppvekstsjef i Vennesla kommune, Steinar Harbo, 481-57951
  • Inkluderende læringsmiljø: Iveland kommune sin representant, Bente Voreland, 913-18096