Kort historikk:
Lokal forskrift for utslipp av avløpsvann ble vedtatt i Lillesand kommune september 2007. Samme forskrift med noen små forskjeller, ble vedtatt av Kristiansand kommune i november 2008. Det er behov for revisjon av forskriften da det har skjedd en betydelig utvikling på fagområdet siden innføring av lokal forskrift i 2007/2008. Samtidig er det gjort endringer i plan- og bygningsloven, som medfører at paragrafer det refereres til ikke lenger eksisterer.

Hvorfor felles forskrift?
I Knutepunkt Sørlandet er det kun tre kommuner som har lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann; Lillesand, Kristiansand og Søgne. I forbindelse med at Kristiansand og Lillesand så et behov for revisjon ble saken tatt opp i Knutepunktet. Høsten 2012 ble kommunene i Knutepunkt Sørlandet gjennom VA-fagnettverket enige om å starte et samarbeid om innføring av felles lokal forskrift.

Alle syv kommunene har mange av de samme miljøutfordringene, i tillegg til at nedslagsfelt, vannområder og elver krysser kommunegrensene. Flere entreprenører og konsulenter arbeider på tvers av kommunegrensene. Etablering av et felles regelverk vil sikre mer forutsigbar saksbehandling for både foretak og privatpersoner, samtidig som det gir saksbehandlerene et større nettverk for samarbeid. Den vil også være et godt hjelpemiddel i arbeidet med vannforskriften og regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 2016-2021.

Det ble satt ned en arbeidsgruppe bestående av én representant fra hver av kommunene Lillesand, Vennesla og Kristiansand. Kristiansand kommunes forskrift ble valgt som utgangspunkt, og den danner bakgrunnen for en felles lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann i Knutepunkt Sørlandet.

Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann omfatter utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter, turistbedrifter og lignende, med innlagt vann og som har utslipp mindre enn 50 personekvivalenter. Unntatt er bebyggelse som er tilknyttet kommunalt avløpsanlegg og bebyggelse som ikke har innlagt vann. Revidert/ny lokal forskrift erstatter kapittel 12 §§ 7-13 i forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften). Resterende paragrafer i kapittel 12, samt kapittel 11 gjelder sammen med den lokale forskriften.

Forskriften består av følgene dokumenter:

 • Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende i Birkenes, Iveland, Kristiansand, Lillesand, Songdalen, Søgne og Vennesla kommuner.
 • Tekniske bestemmelser
 • Soneinndeling (Kristiansand og Lillesand)

Tilleggsdokumenter:

 • Søknadsskjema for søknad om tillatelse til utslipp av sanitært avløpsvann fra mindre avløpsanlegg
   

Kort om de mest vesentlige punktene i forskriften 

 • Forskriften skal gjelde for alle 7 kommuner i Knutepunkt Sørlandet (§ 1)

 • Forskriften er tydelig på hva som kreves av kompetanse hos søker, den som skal bygge anlegget og av den som skal drifte anlegget. I tekniske bestemmelser er det gitt en detaljert beskrivelse av krav til dokumentasjon, kompetanse, drift og vedlikehold for de ulike anleggene. I tillegg er det utarbeidet søknadskjema og kort veileder til tiltakshaver (§§ 4-6, 11 og tekniske bestemmelser).

 • Det er presisert at der hvor det foreligger tilknytningsplikt i henhold til plan- og bygningsloven §§ 27-2 og 27-3, vil det ikke bli gitt utslippstillatelse for private renseanlegg (§ 7).

 • Renseløsninger listes i prioritert rekkefølge, noe som medfører at alternativ 1 må utelukkes før man kan vurdere alternativ 2 og dette må redegjøres for i en søknad av nøytral fagkyndig person. Det skilles mellom nytt utslipp og eksisterende utslipp (§ 7).

 • Minirenseanlegg tilknyttet fritidsboliger med direkteutslipp til vannforekomst tillates ikke, inntil tilfredsstillende dokumentasjon tilsvarende NS-EN 12566-3 for fritidsboliger med varierende belastning foreligger (§ 7).

 • Det er satt utslippskrav i milligram per liter (mg/l) istedenfor for prosentsats for å gjøre det enklere å kontrollere anlegg. Prosentkrav i forurensningsforskriften er i praksis umulig å etterprøve, ettersom det er vanskelig å sette et konkret tall på hva som kommer inn i anlegget og dermed skal utgjøre 100% (§ 8).

 • Det legges til rette for en opprydding i private avløpsanlegg. "Alle utslipp etablert før 1. januar 2007 og som det på tidspunkt for etablering ikke måtte innhentes tillatelse for etter det på den tid gjeldende regelverk, er ulovlige fra 1. januar 2018, så fremt det ikke dokumenteres at de tilfredsstiller kravene i denne forskriften. Utslippene kan likevel bestå inntil det fremmes enkeltvedtak om ny søknad og/eller utbedring av anlegg, eller tilkobling til kommunalt avløpsnett."


Felles søknadsskjema og skjema for ferdigmelding:

Det innføres ett nytt søknadsskjema som skal sikre at søknaden er fullstendig og inneholder de nødvendige opplysningene for kommunens behandling jf § 12-4 Søknad om tillatelse. Søknadsskjemaet skal brukes i alle kommunene som er med i knutepunkt samarbeidet. Skjemaene tilrettelegges for nettbruk.
Ved ferdigmelding benyttes skjema for ferdigmelding av arbeid på vann- og avløpsanlegg som ble innført i forbindelse med felles standard abonnementsvilkår for vann og avløp i de syv knutepunkt kommunene.

Høring:
Dette var en kort orientering om de viktigste punktene i forskriften. Dersom det er noen punkter i lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann og/eller tekniske bestemmelser som skulle virke urimelige, uklare eller at viktige punkt er uteglemt ber arbeidsgruppa om at det sendes inn skriftlig uttalelse på dette. Kristiansand kommune vil på vegne av alle kommunene ta i mot innkomne høringsuttalelser.

Høringsinnspill:
Eventuelle høringsinnspill sendes til Kristiansand kommune v/ Alena Bohackova, By- og samfunnsenheten, Postboks 417 Lund, 4604 Kristiansand eller via e-post til postmottak@kristiansand.kommune.no. Merk høringsinnspill med "Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann i Knutepunkt Sørlandet".

Høringsfristen er 13. februar 2017.

Aktuelle dokument ligger i tilkytning til denne saken.