Informasjon

Makspris:
Foreldre skal ikke betale mer enn maksprisen for en barnehageplass. Fra 1. august 2019 blir denne oppjustert til kr. 3 040,- per måned, og vil gjelde for barnehageplass i Iveland kommune. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kostpenger (matpenger) kommer i tillegg. 

Moderasjonsordninger:
Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen (søskenmoderasjon). Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon. I Iveland kommune gjelder disse satsene.

Har du lav inntekt? 
Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt. Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.
Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. Fra 1. august 2019 gjelder denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 548.500 kroner per år. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. 

Gratis kjernetid for 2 - 5-åringer:
Fra 1. august 2016 fikk alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2019 blir ordningen utvidet til også å gjelde 2 åringer. Den samlede inntekten for husholdningen må være lavere enn kr. 548.500,- for at ordningen skal gjelde.

Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen.
Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Det er Iveland kommune som fatter vedtak om reduksjon i foreldrebetalingen, og som er klageinstans dersom du mener vedtaket er feil. En eventuell reduksjon i barnehageprisen trekkes direkte på din faktura for barnehageplass, og vil fordeles jevnt over året.

Betaling for kost (matpenger) kommer i tillegg.

Dersom du har rett til redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid må du fylle ut søknadsskjema og legge ved/ettersende dokumentasjon.

Kontaktinformasjon