Informasjon

Makspris:
Foreldre skal ikke betalte mer enn maksprisen for en barnehageplass. Maksprisen for 2019 er 2 990 kroner per måned fra 1. januar 2019, og 3 040 kroner per måned fra 1. august 2019. Maksprisen gjelder alle typer barnehager, uavhengig om de er offentlige eller private. Grensen blir fastsatt av Stortinget. Kommunen kan tilby foreldrene en lavere pris enn maksprisen. Barnehagene kan kreve betaling for kost (matpenger) i tillegg til maksprisen. Grensen blir fastsatt av Stortinget.

Moderasjonsordninger:
Har du flere barn i barnehagen? Hvis du har mer enn ett barn i barnehage i samme kommune, skal kommunen sørge for at du får reduksjon i foreldrebetalingen. Det kalles søskenmoderasjon. Du skal få søskenmoderasjon uavhengig av om barna går i forskjellige barnehager, og i barnehager med forskjellige eiere. Reduksjonen for det andre barnet er minimum 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

Har du lav inntekt? 
Det er to moderasjonsordninger for familier eller husholdninger med lav inntekt. Hvis maksprisen er høyere enn 6 prosent av den samlede inntekten til husholdningen, skal du ha en redusert pris.

Ordningen går ut på at ingen skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin til barnehagen. I 2018 gjelder derfor denne ordningen for husholdninger med en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år. Dette gjelder både kommunale og private barnehager. Kommunen har ansvaret. Kommunen skal refundere inntektstapet til de private barnehagene der foreldre har fått vedtak om redusert foreldrebetaling.

Gratis kjernetid for 3-, 4- og 5-åringer:
Fra 1. august 2016 har alle 3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt, rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2017 er inntektsgrensen satt til 450 000 kroner. Fra og med 1. august 2018 gjelder gratis kjernetid for husholdninger som har en samlet inntekt som er lavere enn 533 500 kroner per år

Søker kan legge frem annen dokumentasjon for inntekt, eller søke underveis i året dersom det er en vesentlig og varig endring i inntekten til husholdningen.
Med vesentlig og varig endring i inntekt menes stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende.

Det er Iveland kommune som fatter vedtak om reduksjon i foreldrebetalingen, og som er klageinstans dersom du mener vedtaket er feil. En eventuell reduksjon i barnehageprisen trekkes direkte på din faktura for barnehageplass, og vil fordeles jevnt over året.

Betaling for kost (matpenger) kommer i tillegg.

Dersom du har rett til redusert foreldrebetaling og/eller gratis kjernetid må du fylle ut søknadsskjema og legge ved/ettersende dokumentasjon.

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon