Foreldrerådet

Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte. De skal være med å fremme barnas interesser, og i samarbeid med barnehagen bidra til et godt barnehagemiljø.

Foreldrerådet velger representanter til foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) og samarbeidsutvalg.

Foreldrenes arbeidsutvalg (FAU)

FAU (foreldrenes arbeidsutvalg) består av en foreldrerepresentant fra hver avdeling. FAU representantene blir valgt på foreldremøtet på høsten.De tar opp saker de får fra foreldre på sin avdeling, og er kontaktpersoner i forhold til barnehagens ledelse. FAU får også saker fra ledelsen som de har ansvar for å bringe videre til foreldrerådet. FAU kan også arrangere ulike arrangementer for barn og foreldre eks : Sommerfest, juleverksted ol.

Samarbeidsutvalg

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte, ansatte i barnehagen og representant fra eier. Samarbeidsutvalget skal være et rådgivende, kontaktskapende organ, og sørge for at saker av viktighet legges frem for foreldrerådet.

Kontaktinformasjon