Skal sikre et helhetlig opplæringstilbud

PPT-tjenesten skal samarbeide nært med elever, foreldre, barnehager, skoler, opplæringsbedrifter og andre kommunale hjelpetjenester for å sikre at barn, ungdom og voksne får et helhetlig opplæringstilbud. For at vi skal gjøre en best mulig utredning og vurdering av barn/ungdoms/voksnes behov, er vi avhengig av et nært samarbeid med både den det gjelder og foresatte. PPT har taushetsplikt hva angår personlige opplysninger.

PPT-tjenesten er kommunenes sakkyndige instans når det gjelder spesialpedagogiske tiltak. Vi kan gi råd og veiledning både til foreldre, barnehage og skole om hva som kan være nyttige tiltak etter opplæringsloven.  Vi kan også gi råd om at det iverksettes et spesielt type tiltak som heter spesialundervisning. Selve vedtaket om at dette blir igangsatt og hvilket omfang det blir, blir gjort av rektor på skolen eller andre som er gitt vedtaksmyndighet i denne type saker.. Dette vedtaket blir fattet på bakgrunn av PPT's sakkyndige vurdering og tilråding.

For oppmeldning til PPT-tjenesten kan eleven og foreldre ta kontakt med barnehagen eller skolen som barnet går på, eller direkte til PP-tjenesten.

Se informasjonsfilmen fra mai 2020

Informasjonsfilm

Midt-Agder PPT laget en informasjonsfilm om tjenesten, med foresatte som målgruppe, i mai 2020.
Se filmen her

Kontaktinformasjon