Tjenesteutvalget sin saksliste

Tjenesteutvalget samles onsdag 18. oktober kl. 18.00, og har følgende saker til behandling:

 • Høringsuttalelser – Pakkeforløp for psykisk helse og rus
 • Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester- kriterier og ventelister
 • Søknad om endring av konsesjonsvilkår, gnr. 20, bnr. 2 m.fl. - Inger Lise Vatnestrøm
 • Delegeringsreglement for Iveland kommune
 • Regulering Vatnestrøm Industriområde. Planvedtak.
 • Søknad om tillatelse til arealoverføring fra gnr. 5 bnr. 1 til gnr. 5 bnr. 6. Dispensasjonssak.
 • Søknad om deling/justering av grunneiendom, gnr. 30 bnr. 4,6,8. Dispensasjonssak
 • Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel, gnr. 10 bnr. 14/21
 • Søknad om fradeling av kårbolig med tomt, gnr. 26 bnr. 1.

Referatsaker:

 • Forslag til endring i barnehageloven

Saksdokumentene finner du i innsynsmodulen.

Formannskapet sin saksliste

Formannskapet samles tirsdag 24. oktober kl. 09.00, og har følgende saker til behandling:

 • 2. tertialrapport 2017
 • Heving av årsgebyr for slamtømming
 • Delegeringsreglement for Iveland kommune
 • Kommunal vigsel

Saksdokumentene finner du i innsynsmodulen. 

Kontaktinformasjon