Tjenesteutvalget samles til møte samme dag kl. 15.45 og skal da behandle en klagesak. Saksutredningen med vedlegg ligger tilgjengelig i tilknytning til denne saken.

Kommunestyret har følgende saker til behandling denne ettermiddagen / kvelden:

 • Årsmelding 2016 og årsregnskap 2016, samt disponering av regnskapsmessig mindreforbruk
 • 1. tertialrapport 2017
 • Forlenget avdragstid til 40 år og ekstraordinær nedbetaling av lån i Kommunalbanken
 • Etablering av idrettspark og aktivitetsanlegg
 • Kostnader ved utvidede åpningstider i barnehagen
 • Retningslinjer for skolebytte i Iveland
 • Retningslinjer for utsettelse, nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt
 • Søknad om fritak for eiendomsskatt - Ellel ministries Norge
 • Søknad om fritak for eiendomsskatt - Fredheim leirsted
 • Søknad om fritak for eiendomsskatt - Iveland frivilligsentral
 • Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester- kriterier og ventelister
 • Lokal forskrift om utslipp av sanitært avløpsvann
 • Drift av treningssenter - intensjonsavtale
 • Etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Iveland kommune
 • Delegeringsreglement for Iveland kommune
 • Godkjenning av Plan for helsemessig og sosial beredskap

Åpen time i kommunestyret:
I henhold til politisk reglement gis det anledning til åpen time for publikum. Dette er ment som offentlig spørretid for publikum. Dersom dette er aktuelt må ordføreren kontaktes senest en dag i forkant. Videre heter det at utsendinger fra sammenslutninger, foreninger eller grupper som vil møte for kommunestyret for å uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest to dager før møtet

Saksdokumentene er tilgjengelig i innsynsmodulen i tilknytning til denne artikkelen.