Daglig leder ved Joker Vatnestrøm, Aina Mykjåland Flaten, har 8. juni 2020 søkt om dispensasjon fra byggegrense mot veg for oppføring av nytt tak over drivstoffpumpe, oppgradering av
varerampe, ny trapp og atkomst til butikk samt ny midtrabatt. Det er også søkt om dispensasjon fra reguleringsplanens arealformål LNF- Landbruk, natur, og friluftsliv for etablering av ny avkjørsel til FV- 405.

Etter en samlet vurdering mener rådmannen at hensynet bak plankravet ikke blir vesentlig tilsidesatt og at fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene.
Saken avgjøres av tjenesteutvalget onsdag 26. august.

Skissen viser hvilke planer man ønsker å realisere:
Vatnestrøm-Joker_800x700


 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon