Kommuneplanens samfunnsdel

Iveland kommune skal lage en ny kommuneplanens samfunnsdel, ofte omtalt som «samfunnsdelen». Samfunnsdelen styrer all planlegging i kommunen. Den angår derfor alle som bor, jobber og lever i kommunen. Prosessen er i gang, og planprogrammet ligger nå ute på høring. Vi ønsker god medvirkning og en åpen prosess.
Vi har laget en egen side der du kan følge prosessen

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument og inneholder mål og retningsvalg for kommunens utvikling. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Planen utarbeides for en periode på 12 år og revideres hvert fjerde år. Den skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål og interesser.

  • Kommuneplanen, samfunnsdelen 2014-2026, ble vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 
  • Kommuneplanen, arealdelen 2020-2030, ble vedtatt av kommunestyret 22. oktober 2020 

Gjeldende kommuneplaner:

Kommuneplan, samfunnsdel 2014-2026 (pdf) Vedtatt 9. oktober 2014

 

Kommuneplan, arealdel 2020-2030 - plankart (pdf)
Plankartet via vår kartportal
Vedtatte kommunale planer - Planinnsyn 
Vedtatt 22. oktober 2020
Kommuneplan, arealdel 2020-2030 - planbeskrivelse (pdf) Vedtatt 22. oktober 2020
Kommuneplan, arealdel 2020-2030 - konsekvensutredning (pdf) Vedtatt 22. oktober 2020
Kommuneplan, arealdel 2020-2030 - føresegner (pdf) Vedtatt 22. oktober 2020

Kommunale planer

På denne siden finner du et utvalg av kommunale planer og andre styringsdokument for Iveland kommune.
 

Navn: Vedtatt Merknader:
Overordna planer:    
Planstrategi for Iveland kommune (pdf) 11.06.2020 Revideres hvert 4 år
Plan for kriseledelse (pdf) 22.06.2016 Oppdateres jevnlig
Kommunal atomulykkeberedskap (pdf)   Oppdatert mars 2022
     
Drift og utvikling:    
Trafikksikkerhetsplan 2019-2023 (pdf) 04.04.2019  
Hovedplan vei - Iveland kommune (pdf) 21.10.2021  
     
Oppvekst og kultur:    
Tiltaksplan for et godt og trygt barnehage og skolemiljø (pdf)   Oppdatert 2018
Kvalifisert for framtida 2022 (pdf) 20.10.2022  
Kulturminneplan 2018 - 2022 (pdf) 13.12.2018  
Strategiplan idrett og friluftsliv 2022-2033 (pdf) 09.12.2021 Revideres hvert 4 år
Plan for tverrfaglig samarbeid og forebyggende innsats (pdf) 10.02.2022  
Plan for kriminalitetsforebyggende arbeid (pdf) 27.08.2019  
Handlingsplan mot radikalisering (pdf)   Utarbeidet 2015
     
Helse og velferd:    
Virksomhetsplan Iveland helsestasjon og skolehelsetjeneste (pdf)   2021-2023
Vold i nære relasjoner (pdf) 10.02.2022  
Handlingsplan for folkehelse 2020 (pdf) 13.12.2018  

 

Budsjett og økonomiplan

Økonomiplan og budsjett er de viktigste plandokumentene i kommunen, og viser de kostnadene og finansiering av våre viktigste satsingsområder for den kommende fire års perioden.

Økonomiplan 2023 - 2026, budsjett 2023: Aktuelle dager:
Rådmannens forslag til økonomiplan 2023-2026, budsjett 2023 (pdf) 03.11.2022
Formannskapets innstilling til kommunestyret (pdf)
Formannskapets innstilling til kommunestyret - hele behandlingen (pdf)
24.11.2022
Kommunestyret sitt budsjettvedtak (pdf)
Kommunestyret sin behandling - og vedtak (pdf) 
08.12.2022
Økonomiplan 2023-2026, budsjett 2023 - endelig versjon (pdf) Lagt ut 12.01.23

Økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022 (pdf) - endelig versjon

Kommuneregnskap

Årsmeldinger

Her legger vi ut de siste årsmeldingene til Iveland kommune.
 

Årsmelding for Iveland kommune Årstall
Årsmelding for Iveland kommune (pdf)
- vedtatt i kommunestyret 15. juni 2023
2022
Årsmelding for Iveland kommune (pdf) 2021
Årsmelding for Iveland kommune (pdf) 2020
Årsmelding for Iveland kommune (pdf) 2019
Årsmelding for Iveland kommune (pdf) 2018
Årsmelding for Iveland kommune (pdf) 2017
Årsmelding for Iveland kommune (pdf) 2016
Årsmelding for Iveland kommune (pdf) 2015

 

Reguleringsplan

En rekke regulering- og detaljreguleringsplaner blir behandlet i kommunen i løpet av året. Samtlige planer er tilgjengelig i planinnsyn omlag fire uker etter at planen er vedtatt.
Planene kan du se i planinnsyn.

Planer til høring

Det er mulig å avgi høringsuttalelse til planer / saker som ligger ute til offentlig ettersyn. Benytt vårt elektroniske skjema. Per 5. september 2022 har vi ingen planer ute til høring.

Planer til høring

Navn på plan: Høringsfrist/innspill
   

Kontaktinformasjon