Oppgradering av området

Det skal gjennomføres arbeider med utbedring av vann og avløpsledninger, masseutskifting, oppsetting av gatelys, asfaltering og oppmerking av parkeringsplasser på området.
Det blir ikke mulig for hyttefolk eller brukere av området å parkere eller ta opp båt via parkeringsplassen i denne perioden.
Parkering må eventuelt skje på parkeringsplassen ved barnehagen og gang adkomst via sti fra Heimreneskilen boligfelt til båtanlegget.

Vi håper på forståelse for eventuelle utfordringer dette vil medføre i anleggsperioden.

Kontaktinformasjon