Kalender

Jeg oppdaterer vanligvis min ukeplan et par dager før aktuell uke starter, men av og til kan det bli forsinkelse av ulike årsaker. Ta gjerne kontakt med meg dersom du har spørsmål vedrørende mine gjøremål.

Dato: Tidspunkt: Aktivitet:
19.8 08.00 - 15.30
17.00 - 18.30
Kontordag
Sentralstyremøte Sp,
20.8 12.00 - 13.30
18.00 - 22.00
Møte med varaordfører, tjenesteutvalgsleder & rådmann
Felles pakking av valgprogram, kommunestyresalen
21.8 08.00 - 15.30 Lesedag, Iveland
22.8 08.00 -15.30 Kontordag
23.8 10.00 - 14.00
14.00 - 16.00
Sørlandsrådet, Farsund
Møte med sekretariat for Agdereierne, Kristiansand

 

Spørsmål og interpellasjoner

I "Reglement for kommunestyret", punkt 19 kan man lese følgende:

Utenom de saker som er oppført på innkallingen til kommunestyrtmøtet, kan medlemmer og varamedlemmer som påregner å delta i vedkommende møte, stille forespørsler (interpellasjoner og spørsmål) til ordføreren. Slike forespørsler kan ikke ventes besvart uten at de skriftlig er anmeldt (innkommet) til ordføreren innen 5 virkedager før påfølgende kommunestyremøte. Slike forespørsler kan ordføreren enten besvare selv, eller la en annen, for eksempel rådmannen, besvare. Forespørslene kan rettes enten som interpellasjoner eller spørsmål. Forespørslene som angår prinsipielle spørsmål behandles som interpellasjoner, mens forespørsler som gjelder helt konkrete forhold, behandles som spørsmål. Ordføreren avgjør etter samråd med spørrerne om en forespørsel betraktes som interpellasjon eller som et spørsmål.
Forslag som fremsettes i forbindelse med en slik forespørsel, kan ikke avgjøres i samme møte såfremt ordføreren eller en tredjedel av de møtende motsetter seg dette.

a) Interpellasjoner:
Ved behandlingen av interpellasjoner kan interpellanten, ordføreren og den som besvarer spørsmålet, om dette er en annen enn ordføreren, få ordet 2 ganger. For øvrig skal ingen ha ordet mer enn 1 gang. Taletiden ved behandlingen av interpellasjoner bør avgrenses til 5 minutter for første innlegg for interpellanten og den som svarer på interpellasjonen, ellers bør taletiden settes til 3 minutter. Behandlingen av interpellasjoner bør ikke vare mer enn maksimum 30 minutter.

b) Spørsmål:
Ved behandlingen av spørsmål kan spørreren og den som svarer ha ett innlegg hver som bør begrenses til 5 minutters varighet. De kan dessuten ha ordet 1 gang hver til konkrete bemerkninger, herunder for å stille tilleggsspørsmål og gi svar. Ingen andre må ha ordet.

c) Forslag:
Forslag som fremsettes i forbindelse med ovennevnte forespørsler, blir normalt å oversende til formannskapet uten realitetsvotering. 

Innkomne interpellasjoner og spørsmål i kommunestyreperioden 2015-2018:

Avsender: Spørsmål /
Interpellasjon:
Ordfører sitt svar:
Venstre v/Dahle 04.02.16 pdf
Frp v/Flatelid 04.02.16 pdf
     

 

Tilknytta elementer / linker

Kontaktinformasjon