Ordførerens oppgaver

Ordføreren velges av kommunestyret for fire år og leder møtene i kommunestyret og formannskap. Ordfører er det høyeste tillitsvervet i en kommune, og ordføreren er også kommunens rettslige representant. Ordførerens viktigste oppgave er å lede møtene i kommunestyret og formannskapet, der de folkevalgte tar beslutninger i fellesskap.
I det daglige har ordføreren, på vegne av de folkevalgte, tett kontakt med rådmannen, som er kommunens administrative leder. Ordføreren representerer også kommunen ved offisielle besøk, har kontakt med innbyggere, foreninger og næringsliv og er ofte kommunens ansikt utad.

Ordføreren har møte- og talerett i alle folkevalgte organer, men ikke stemmerett hvis hun ikke er valgt medlem.

Terje Møkjåland er varaordfører i Iveland kommune i perioden 2019-2023. Han representerer Kristelig folkeparti.

Kalender

Jeg oppdaterer vanligvis min ukeplan et par dager før aktuell uke starter, men av og til kan det bli forsinkelse av ulike årsaker. Ta gjerne kontakt med meg dersom du har spørsmål vedrørende mine gjøremål.

Dato: Tidspunkt: Aktivitet:
21. september 08.00 - 09.00
09.00 - 11.00
Møte i kriseledelsen, Iveland
Møte i AU - Agdereierne, Digitalt
22. september 09.00 - 11.00
13.30 -15.00
16.00 - 17.00
Dialogmøte med statnett vedr. nett og næring, Digitalt
Møte med Daglig leder Region Kristiansand, Kristiansand
Informasjonsmøte med Agdereierne i AE, digitalt
23. september 08.30 - 15.30 Lesedag/kontordag,
24. september 10.00 - 11.00
17.00 -19.00
Møte med Stortingsgruppa Sp, Digitalt møte
Møte i representantskapet Agder kommunerevisjon, Kristiansand
25. september 10.00 -16.00 Møte i Senterpartiets programkomite, Oslo

 

Spørsmål og interpellasjoner

I "Reglement for kommunestyret", punkt 19 kan man lese følgende:

Utenom de saker som er oppført på innkallingen til kommunestyrtmøtet, kan medlemmer og varamedlemmer som påregner å delta i vedkommende møte, stille forespørsler (interpellasjoner og spørsmål) til ordføreren. Slike forespørsler kan ikke ventes besvart uten at de skriftlig er anmeldt (innkommet) til ordføreren innen 5 virkedager før påfølgende kommunestyremøte. Slike forespørsler kan ordføreren enten besvare selv, eller la en annen, for eksempel rådmannen, besvare. Forespørslene kan rettes enten som interpellasjoner eller spørsmål. Forespørslene som angår prinsipielle spørsmål behandles som interpellasjoner, mens forespørsler som gjelder helt konkrete forhold, behandles som spørsmål. Ordføreren avgjør etter samråd med spørrerne om en forespørsel betraktes som interpellasjon eller som et spørsmål.
Forslag som fremsettes i forbindelse med en slik forespørsel, kan ikke avgjøres i samme møte såfremt ordføreren eller en tredjedel av de møtende motsetter seg dette.

a) Interpellasjoner:
Ved behandlingen av interpellasjoner kan interpellanten, ordføreren og den som besvarer spørsmålet, om dette er en annen enn ordføreren, få ordet 2 ganger. For øvrig skal ingen ha ordet mer enn 1 gang. Taletiden ved behandlingen av interpellasjoner bør avgrenses til 5 minutter for første innlegg for interpellanten og den som svarer på interpellasjonen, ellers bør taletiden settes til 3 minutter. Behandlingen av interpellasjoner bør ikke vare mer enn maksimum 30 minutter.

b) Spørsmål:
Ved behandlingen av spørsmål kan spørreren og den som svarer ha ett innlegg hver som bør begrenses til 5 minutters varighet. De kan dessuten ha ordet 1 gang hver til konkrete bemerkninger, herunder for å stille tilleggsspørsmål og gi svar. Ingen andre må ha ordet.

c) Forslag:
Forslag som fremsettes i forbindelse med ovennevnte forespørsler, blir normalt å oversende til formannskapet uten realitetsvotering. 

Innkomne interpellasjoner og spørsmål i kommunestyreperioden 2015-2018:

Avsender: Spørsmål /
Interpellasjon:
Ordfører sitt svar:
Venstre v/Dahle 04.02.16 pdf
Frp v/Flatelid 04.02.16 pdf
     

 

Tilknytta elementer / linker

Kontaktinformasjon