Ordførerens oppgaver

Ordføreren velges av kommunestyret for fire år og leder møtene i kommunestyret og formannskap. Ordfører er det høyeste tillitsvervet i en kommune, og ordføreren er også kommunens rettslige representant. Ordførerens viktigste oppgave er å lede møtene i kommunestyret og formannskapet, der de folkevalgte tar beslutninger i fellesskap.
I det daglige har ordføreren, på vegne av de folkevalgte, tett kontakt med rådmannen, som er kommunens administrative leder. Ordføreren representerer også kommunen ved offisielle besøk, har kontakt med innbyggere, foreninger og næringsliv og er ofte kommunens ansikt utad.

Ordføreren har møte- og talerett i alle folkevalgte organer, men ikke stemmerett hvis hun ikke er valgt medlem.

Terje Møkjåland er varaordfører i Iveland kommune i perioden 2019-2023. Han representerer Kristelig folkeparti.

Kalender

Jeg oppdaterer vanligvis min ukeplan et par dager før aktuell uke starter, men av og til kan det bli forsinkelse av ulike årsaker. Ta gjerne kontakt med meg dersom du har spørsmål vedrørende mine gjøremål.

Dato: Tidspunkt: Aktivitet:
     
     
     
     
     

 

Spørsmål og interpellasjoner

I "Reglement for kommunestyret", punkt 19-21 kan man lese følgende:

19. Interpellasjoner:
Interpellasjoner må innleveres skriftlig til ordføreren senest kl. 10.00 - 9 virkedagerfør kommunestyrets første møte. Interpellanten kan gis inntil 5 minutters taletid for å redegjøre for  interpellasjonen. Ordføreren besvarer deretter interpellasjonen innenfor en taletid på 5 minutter. Blir det debatt etterpå, må ingen taler – bortsett fra interpellanten og ordføreren – ha ordet mer enn en gang. Taletiden for hver representant begrenses til 2 minutter. Behandlingen av interpellasjonen må ikke vare over ½ time. Forslag i sammenheng med interpellasjoner kan ikke avgjøres på møtet dersom ordføreren eller 1/3 av de møtende representanter motsetter seg dette. I forbindelse med interpellasjon kan kommunestyret med alminnelig flertall vedta at
saken sendes formannskapet eller at formannskapet anmodes om å forelegge innstilling i saken for kommunestyret.

20. Spørsmål:
Spørsmål må leveres skriftlig til ordføreren senest kl. 10.00 siste torsdag før møtedag. I tilknytning til spørsmålet er det ikke adgang til ordskifte, men spørsmålsstilleren kan få ordet en gang på 2 minutter til begrunnelse av spørsmålet. Ordføreren besvarer deretter spørsmålet. Spørsmålsstilleren har anledning til å stille et tilleggsspørsmål.

21. Utsendinger (deputasjoner):
Utsendinger fra organisasjoner eller grupper som vil møte i kommunestyret og uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest to dager før møtet.
Forsamlingen avgjør om utsendingene skal tas imot. Blir de mottatt, møter de utenfor møtesalen for et utvalg av kommunestyrets medlemmer. I dette utvalget bør så vidt
mulig de forskjellige partigrupperinger være representert. Er ordføreren eller varaordføreren medlem av utvalget, gjør han/hun tjeneste som leder. Ellers velger utvalget selv leder.
Etter å ha hørt utsendingene og i tilfelle tatt imot skriftlig redegjørelse fra dem, gir lederen i utvalget kommunestyret melding om det som utsendingene har anført. Angår det noen sak i innkallingen, gir han meldingen når denne sak blir behandlet.

Eventuelle interpellasjoner blir alltid lagt inn i saksdokumentene og omtalt i protokollen fra det aktuelle møte.

Tilknytta elementer / linker

Kontaktinformasjon