Saksdokumenter - linker

Følgende saker skal til behandling:

  • Referatsaker
  • Evaluering av gudstjenester  
  • Gudstjenesteplan høst
  • Trosopplæring    
  • HMS avtale med bispedømme
  • Valg 2019
  • Eventuelt

Saksdokumenter (pdf)
Menighetsrådet

Prostidiakon samarbeidet

Representantskapet i diakonisamarbeidet var samlet 11. juni og vedtok å dele prostiet i to fra 1. januar 2020:

Det gamle representantskapet holder et nytt møte senere i år for å avvikle nåværende samarbeid. Vennesla fortsetter som arbeidsgiver for det nye prostisamarbeidet som nå vil bestå av Vennesla, Iveland, Åseral og Evje og Hornnes med en 70% stilling. Bygland tar arbeidgiveransvar for den andre delen av prostiet hvor det blir en 50% stilling.

 

Kontaktinformasjon