I løpet av uke 52 vil Vatnestrøm vannverk få ny vannkilde og nytt vannbehandlingsanlegg. Vannet hentes fra 25 meters dyp i Ogge og går gjennom to rensebarrierer før det er klart for å sendes ut til husstandene. Nytt vannbehandlingsanlegg er utviklet av høy ekspertise i et samarbeid mellom Asplan Viak, Voss Productions AS og Iveland kommune. Mattilsynet har fulgt prosessen nøye. Etter å ha analysert flere prøver av det rensede vannet ga tilsynsmyndigheten nylig vannbehandlingsanlegget en endelig godkjenning. Renseprosessen er topp moderne og vannet som leveres til husstandene på Vatnestrøm vil også fremover holde høy kvalitet. Det vil ikke oppstå noen restriksjoner på bruken av Ogge som rekreasjonsområde som følge av etableringen av ny vannkilde. 

Vannbehandlingsanlegget er satt opp med alarm til vakt. Kommunen har vann- og avløpsvakt hele døgnet. I tillegg vil anlegget fra starten ha daglig tilsyn. Det er etablert en løsning med nødstrømsaggregat, slik at det ikke vil få noen konsekvenser for vannleveransen dersom strømmen skulle gå.

I 2005 ble det inngått en avtale mellom Voss Productions AS og kommunen om at kildevannprodusenten kunne overta kommunens vannkilde dersom det ble etablert en erstatningskilde. Fra nyttår setter Voss Productions AS i gang en ny produksjonslinje, og har behov for alt vann som Voss-kilden kan levere. For å sikre stabil og god leveranse av vann til innbyggerne var det derfor nødvendig å igangsette ny kilde før nyttår.