Saksdokumenter

Iveland menighetsråd har følgende saker til behandling:

  • Givertjeneste  
  • Referatsaker
  • Evaluering av gudstjenester  
  • Gudstjenesteplan vår    
  • Samarbeidsformer i framtiden
  • Valg 2019
  • Eventuelt

I saken "Samarbeidsformer i framtiden" skriver kirkeverge Adina Skaiaa følgende:

Menighetsrådet må konkretisere hva de ønsker av samarbeid i framtiden, og med hvem. Både Evje og Hornnes og Vennesla stiller seg positivt til samarbeid med Iveland. 

Saken om samarbeidsformer ble luftet på årsmøtet. Årelangt samarbeid med Evje og Hornnes har blitt satt stor pris på. Det påpekes at man likevel må tenke framover og langsiktig.
 
Vi ser vi har utfordringer med blant annet Ljosglimt, som vil trenge ny redaktør til neste år. Vi sliter med å skaffe stoff til Ljosglimt og hjemmeside, et ansvar som hviler på oss uansett hvem vi samarbeider med. Administrasjon av hjemmeside, påmeldinger og utlegging av stoff er en jobb i seg selv. Har vi ressurser og økonomi til å ta hånd om egen hjemmeside og menighetsblad?
Vi ser at det kan være nytting å samarbeide om blant annet trosopplæring. Selv om vi nå har egen trosopplærer, er det noe usikkert hvordan den situasjonen blir framover. 
Presten ønsker at kontakten til Vennesla må bli bedre siden de er her han har sitt virke når han ikke er i Iveland.  Uansett hva rådet kommer fram til, bør samarbeidet konkretiseres, og skriftlige avtaler lages. 
Blir konklusjonen å  fortsette samarbeidet med Evje, må det klarlegges bedre på hvilke plan. Skal vi søke samarbeid med Vennesla, må det sendes en formell henvendelse  om hvilke type samarbeid vi ser for oss, og gjennomføres flere samtaler. Vil vi prøve å klare oss selv, må dette også kartlegges og de personellmessige og økonomiske konsekvensene utredes. 

Bedehuset åpnet på sitt årsmøte for å utrede mulighetene for at bedehuset skal bli en egen menighet. Vi prøver fortsatt å få til et møte med styret på bedehuset for å snakke om ulike samarbeid  med dem

Saksdokumenter (pdf)  

Tau for fremtiden:
Menighetsrådet vedtok på siste møte med tre mot to stemmer at man for fremtiden vil gå bort fra senkingsapparat og kun bruke tau ved senking av kiste ved begravelser.

Linker og kontaktinformasjon