Kommunestyret vedtok å se nærmere på disse to mulighetene:
1. En nærmere samtale / dialog med Vennesla kommune for om mulig bygge en ny kommune.
2. Vurderere muligheten for å bestå som egen kommune, men med ytterligere fokus på interkommunalt samarbeid.

De politiske partiene har hatt ulikt syn i denne saken, og vi gjengir her hele saksprotokollen fra gårsdagens møte:

Odd Ivar Aasen (KrF), fremmet følgende forslag:
1. Iveland kommune setter i gang en egen utredning for å avklare om det er mulig økonomisk å fortsette som egen kommune gitt forskjellige scenario/trusselbilder vedrørende kommunens fremtidige inntekter/utgifter. Formannskapet er referansegruppe for utredningen.
2. På nåværende tidspunkt finner en det ikke aktuelt å gå videre med reelle forhandlinger med andre kommuner.

May Britt Topland (H), fremmet følgende forslag:
Iveland kommune igangsetter følgende tiltak for å avklare det politiske ønske om en framtidig kommune:
1. Iveland kommune nedsetter et forhandlingsutvalg bestående av; ordfører, varaordfører og TO fra opposisjonspartiene.
2. Iveland kommunestyre utarbeider et mandat til forhandlingsutvalget.
3. Iveland kommune starter forhandlinger med kommunene i Knutepunkt Sørlandet om en framtid storkommune for Kristiansandsregionen.
4. Fører ikke forhandlingene om en ny storkommune fram, har forhandlingsutvalget mandat til å forhandle videre med en eller flere av kommunene i Knutepunkt Sørlandet.
5. Fører ingen av alternativene fram til noe som er i henhold til kommunens mandat kan forhandlingsutvalget avslutte sitt arbeid.
6. Forhandlingsutvalget skal legge fram en anbefaling «Iveland kommune i en framtidig kommunestruktur» til kommunestyret i Iveland kommune innen sommeren 2016.
7. Forhandlingsutvalget starter sitt arbeid etter at det nye kommunestyret er konstituert.

Votering:

  • Forslaget fra Odd Ivar Aasen KrF, fikk fire stemmer: (Audhild Bærheim Krf, Brynjulf Aagesen Krf, Odd Ivar Aasen Krf og Øyvind Røinås Frp).
  • Forslaget fra May Britt Topland H fikk tre stemmer: (May Britt Topland H, Alfred Ø. Fjermeros H og Lars Arnfinn Flatelid Frp)
  • Formannskapets innstilling ble vedtatt med 10 stemmer: (Kari Bergskås A, Geir Sigurd Kaasa A, Sig Tove Aasen Ap, Odd Håvard Dahle V, Linn Evonn Dahle V, Øyvind Skaiaa Sp, Tellef Honnemyr Sp, Frode Jokelid Sp, Lise R. Mitander Sp, Gro Anita Mykjåland Sp).


Følgende ble vedtatt:
1. Med bakgrunn i plan og økonomiutvalgets vedtak i Vennesla kommune, Iveland kommunes geografiske plassering i Kristiansandsregionen, samt utredningsrapportens innhold finner Iveland kommunestyre det ikke hensiktsmessig å gå videre i forhandlinger om et fremtidig stor-Kristiansand på nåværende tidspunkt.
2. Iveland kommunestyre ønsker i henhold til brev datert 6.mars 2015 å gå i videre dialog med Vennesla for å vurdere muligheten for å bygge en ny kommune mellom Vennesla og Iveland. Iveland kommunestyre ønsker parallelt å utrede muligheten for å bestå som egen kommune med utvidede samarbeid med Vennesla kommune og andre nærliggende kommuner der målet er å sikre innbyggere gode og effektive tjenester.
3. Kommunestyret setter ned et forhandlingsutvalg ved konstituering av nytt kommunestyre den 22.oktober bestående av ordfører, varaordfører og en representant fra opposisjonen.
4. Kommunestyret utarbeider et mandat der målet med utredningene er å fremskaffe et godt beslutningsgrunnlag for valg av fremtidig kommunestruktur for innbyggerne i Iveland kommune.
5. De endelige utredningene legges frem for innbyggerne i Iveland kommune før kommunestyret i Iveland tar en beslutning om fremtidig kommunestruktur sommeren 2016.

Møteprokollen fra gårsdagens møte er tilgjengelig i høyre kolonne.