Gjeldsrådgivning

Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv. Tjenesten er gratis og gis til kommunens innbyggere.
Ytterligere informasjon på nav.no

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv. Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Dette kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler.

Ytterligere informasjon på NAV Midt-Agder

Kvalifiseringsprogram

Kvalifiseringsprogrammet er for deg mellom 18-67 år som ønsker å jobbe, men trenger ekstra oppfølging for å klare det.

Hva er kvalifiseringsprogrammet?
Et kvalifiseringsprogram er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening. Målet med programmet er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet. Programmet er på fulltid og skal inneholde:

Arbeidsretta aktiviteter

Utdanning og opplæring

Tett individuell oppfølging og rettledning

Programmet kan også inneholde andre aktiviteter som støtter opp under og forbereder deg på overgangen til arbeidslivet. Det kan også settes av tid til nødvendig helsehjelp. Du har selv ansvar for å følge opp programmet ditt i samarbeid med din veileder på NAV-kontoret.

Hvordan søker du?
Du må kontakte ditt NAV-kontor for å avklare om du har rett til å delta i Kvalifiseringsprogrammet.

Les mer om kvalifiseringsprogrammet
 

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Kontaktinformasjon