Gjeldsrådgivning

Hvis du har betalings- eller gjeldsproblemer, kan NAV gi deg økonomisk rådgivning. Hensikten med rådgivningen er å hjelpe deg slik at du blir i stand til å styre økonomien din selv. Tjenesten er gratis og gis til kommunens innbyggere.
Ytterligere informasjon på nav.no

Søknad om gjeldsrådgivning

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv. Før du kan få stønad må du vurdere alle andre muligheter til å forsørge deg selv. Dette kan for eksempel være gjennom jobb, andre inntekter eller egne midler.

Benytt søknadsskjema som du finner i dette avsnittet. Dersom det mangler dokumentasjon vil du få en forvaltningsmelding som etterlyser det vi mangler for å behandle saken. Behandlingstiden vår på 4 uker begynner ikke å løpe før all dokumentasjon har kommet inn.
Ytterligere informasjon på nav.no

Søknad om økonomisk sosialhjelp

Flyktningtjenesten

Flyktningtjenesten har ansvar for bosetting og integrering av flyktninger. Alle nyankomne flyktninger som har behov for det skal få tilbud om et introduksjonsprogram.
Programmet skal minst inneholde:

  • Norskopplæring
  • Samfunnskunnskap
  • Tiltak som forbereder til videre opplæring eller tilknytning til yrkeslivet.

Det utbetales en introduksjonsstønad som er lik 2 ganger grunnbeløpet i folketrygden. Stønaden er skattepliktig.
Vilkår/betingelser: Du må være nyankommet flyktning som er kommet fra mottak og godkjent for bosetting i Iveland kommune. Også flyktninger som kommer fra utlandet gjennom Høykommissæren for flyktninger, og som UDI har bestemt skal bosettes i Iveland, fyller vilkårene for introduksjonsprogram.
Alle flyktningene som fyller vilkårene skal få tilbud om introduksjonsprogram innen tre måneder etter bosetting.

Undervisningen (introduksjonsprogrammet) gjennomføres i lokalene til Vennesla voksenopplæring.

Bostøtte

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. Husbanken og kommunen samarbeider om bostøtteordningen. Husbanken fatter vedtakene, men det er kommunen som behandler søknadene og har all kontakt med deg som søker.

Startlån

Startlån er en ordning fra Husbanken. Andre søknader til Husbanken skal som oftest gå gjennom NAV-Iveland, og en er behjelpelig med råd og veiledning i denne sammenheng.

Reglement for Startlån (pdf)

Tilknyttede elementer / linker

Flyktningtjenesten:

Gjeldsrådgivning:

Startlån:

Økonomisk sosialhjelp: 

Kontaktinformasjon