Litt om prosjektet

Midt-Agder Friluftsråd har startet arbeidet med en mulighetsstudie for utvikling av frilufts- og rekreasjonspotensialet knyttet til Otra. Arbeidet skjer i samarbeid med Kristiansand, Vennesla, Iveland, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle kommuner. Arbeidet skal etter planen være avsluttet innen utgangen av 2019.

Området for mulighetsstudien er avgrenset til arealene i og langs Otra fra kildeområdene i Bykle kommune til utløpet i Kristiansandsfjorden.

Denne mulighetsstudien er primært en kartlegging av både eksisterende og potensielt nye områder og tiltak som kan øke Otras verdi for friluftsliv og rekreasjon både for kommunenes egne innbyggere, for tilreisende og turister. Prosjektet ønsker også å bidra til at friluftslivsmulighetene langs Otra kan utvikles til beste for reiseliv og næringsutvikling i kommunene. Når mulighetsstudien er gjennomført, må det avklares nærmere hvem som ev. skal ha ansvaret for å opparbeide og tilrettelegge nye tiltak. Det kan være både grunneiere, kommuner, organisasjoner, reiselivsbedrifter, velforeninger, Midt-Agder Friluftsråd mv.

I arbeidet med mulighetsstudien har det blitt arrangert tre møter blant kommunene som har Otra som nærmeste nabo. Det fjerde og siste møte avholdes på Herredshuset i Vennesla
torsdag 9. mai kl. 18.00. Dette møtet gjelder primært arealene langs Otra i Iveland og Vennesla kommuner.

Dersom du ønsker å delta, kan du melde deg på til kulturleder Finn Terje Uberg (for Iveland) innen mandag 6. mai.

Kontaktinformasjon