Saker til behandling

Før saksbehandlingen starter inviteres ansatte og stab til den tradisjonelle sommeravslutningen fra kl. 18.00. Saksbehandlingen starter kl. 20.00, og følgende saker står på sakskartet:

  • Godkjenning av innkalling og referater
  • Referatsaker
  • Evaluering av gudstjenester
  • Gudstjenesteplan vår
  • Gudstjenesteliste 2. halvår
  • Menighetsbladet Kirkebakken
  • Økonomi – innspill til budsjett 2021
  • Møteplan høsten 2020
  • Minnelund
  • Eventuelt 

Saksdokument (pdf)

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon