Saksdokumenter - linker

Følgende saker står på sakskartet onsdag 12. juni kl. 19.00:

  • Referatsaker
  • Evaluering av gudstjenester  
  • Gudstjenesteplan vår/sommer
  • Trosopplæring
  • Forslag til gudstjenesteliste 1. halvår 2020
  • Valg 2019
  • Eventuelt

Saksdokumenter (pdf) 
Menighetsrådet 

Videre samarbeid om prostidiakon

En sentral sak har vært det videre samarbeidet om prostidiakon. Det er innkalt til representantskapsmøte tirsdag 11. juni, og det foreligger følgende innstilling:

1. Vikariatene som prostidiakon til Per Emanuelsen (30% i Bykle/Valle) og Helga Viktoria Aas Johnsen 70% (Vennesla, Iveland, Evje/Hornnes,Bygland) forlenges t.o.m. 31.12.19.
2. Nåværende diakonisamarbeid mellom sokn/fellesråd i Otredal prosti oppløses f.o.m. 01.01.20
3. Det etableres to nye diakonsamarbeidsområder i Otredal prosti f.o.m. 01.01.20.  I nedre delen av prostiet etableres samarbeidet mellom Vennesla (Vennesla/Øvrebø/Hægeland), Iveland, Evje/Hornnes og Åseral sokn med en 70% stilling. I øvre delen av prostiet etableres samarbeidet mellom Bykle, Valle (Valle/Hylestad) og Bygland (Bygland/Årdal) med en 50% stilling.
4. Ved oppløsning av nåværende prostisamarbeid etableres det hos Vennesla som har vært arbeidsgiver, et fond på 360.000 – 400.000,- for å ivareta fremtidige pensjonsforpliktelser i KLP for tidligere ansatte i diakonisamarbeidet.
5. Det statlige tilskudd/gjennom Bispedømmekontoret deles i % mellom de to diakonale samarbeidsområdene i Otredal prosti etter stillingsstørrelsene.
6. Det bør være et utstrakt samarbeid mellom diakonisamarbeidet/diakonene i fremtidige øvre og nedre delen av prostiet. Her kan nevnes kurs og møter for frivillige diakonimedarbeidere, vikar ved vakanse, utveksling og bruk av hverandres kompetanse og erfaring.   

Iveland menighetsråd har gjennomgått forslaget til vedtak og var enig i alle punkter med en merknad til punkt 3 - der man mente det bør utredes om det er mulig for en tre-deling: Evje og Hornnes / Åseral og Vennesla /Iveland. 

Kontaktinformasjon