Saker til behandling

Kontrollutvalget har følgende saker til behandling:

  • Godkjenning av møteprotokoll fra møte 31.05.21
  • Prosjektplan barn i lavinntektsfamilier i Iveland kommune
  • Attestasjonsuttalelse om ettergivelse av bestemmelser og vedtak for økonomiforvaltningen - Iveland kommune
  • Overordnet revisjonsstrategi 2021 - Iveland kommune
  • Budsjett for kontrollarbeidet 2022 i Iveland kommune
  • Felles eierskapskontroll - drøfting / bestilling

Faste poster og informasjonssaker kommer i tillegg.

Saksdokumenter (pdf) 

Aktuell link

Kontaktinformasjon