Saker til behandling

Kontrollutvalget har følgende saker til behandling:

Orienteringer:

  • Orientering Setesdal Brannvesen ca. kl. 13.00
  • Orientering om status på arbeidet med offentlig anskaffelse i etterkant av revisors forenklet etterlevelseskontroll på området høsten 2020 ca. kl. 13.45
  • Presentasjon av årsregnskapet og årsmeldingen for Iveland kommune 2020 ca. kl. 14.00

Saksliste:

  • Godkjenning av møteprotokoll fra møte 15.02.21
  • Årsregnskapet 2020 Iveland kommune
  • Kontrollutvalgets årsmelding 2020
  • Nytt fra revisor
  • Videre arbeid i kontrollutvalget
  • Eventuelt
  • Referatsaker

Saksdokumenter (pdf) 

Kontaktinformasjon