Saker til behandling

Følgende saker skal til behandling denne ettermiddagen:

  • Godkjenning av møteprotokoll fra møte 15. mai
  • Budsjett for kontrollutvalgets arbeid i Iveland kommune 2021
  • Attestasjonsuttalelse Iveland kommune
  • Plan for eierskapskontroll 2020-2023
  • Plan for forvaltningsrevisjon 2020-2023
  • Referatsaker 

Orientering:

  • Revisor orienterer rundt «Åkle»

Faste poster

  • Nytt fra revisor
  • Videre arbeid i kontrollutvalget

Saksdokumenter (pdf) 

Kontaktinformasjon