Saker til behandling

Kommunestyret samles i gymsalen på Vatnestrøm oppvekstsenter og har følgende dagsorden:

 • 09.00 - 09.30: Informasjon fra NAV
 • 09.30 - 10.20: Informasjon fra PPT og Barnevern
 • 10.20 - 10.30: Pause
 • 10.30 - 11.00: Informasjon fra Oppvekstombudet
 • 11.00 - 11.15: Arbeidsmiljøundersøkelsen 2021
 • 11.15 - 12.00: Pause

Kl. 12.00 starter saksbehandlingen, og følgende saker skal til behandling:

 • Årsmelding og årsregnskap 2020
 • 1. tertialrapport 2021
 • Vedtektsendringer barnehagene i Iveland
 • Reglement for klagenemnda i Iveland kommune
 • Søknad om konsesjon på erverv av fast eiendom gnr 3, bnr 3. Søker Thor Kenneth Thorsen. Klagebehandling
 • Strategiplan for idrett og friluftsliv - offentlig ettersyn
 • Høring av forslag til Regional plan for vannforvaltning for Agder vannregion 2022-2027 med tilhørende dokumenter
 • Dagsturhytta Agder
 • Kontrollutvalgets årsmelding 2020
 • Skoleskyss - rapport "Trafikkfarlig skolevei" 2021
 • Årsmelding og regnskap 2020 Iveland menighetsråd
 • Høring - Bompengeordning for byvekstavtalen
 • Høring oppstart av planarbeid E39 Ytre Ringvei
 • Referatsaker

Saksdokumenter (vi anbefaler Internett Explorer)

Møte sendes direkte på våre hjemmesider. Benytt gjerne denne linken. Sendingen starter 5-15 min før møte tar til.
 

Innspill til kommunestyret

I henhold til reglement for kommunestyret (punkt 21) kan utsendinger fra organisasjoner eller grupper som vil møte og uttale seg om en sak, gjøre dette ved å melde fra til ordføreren senest tirsdag 15. juni kl. 08.30.

Eldreråd og ungdomsråd samles 14. juni

Råd for eldre og personer med funksjonsnedsettelse samt ungdomsrådet samles til møter på kommunehuset mandag 14. juni kl. 18.00. Møteinnkallingen finner du her:

Kontaktinformasjon