Tilpasning av felles datasystemer

Iveland kommunestyre vedtok 13. desember 2018 at vi skulle søke overgang til et nytt IKT selskap. Etter flere år med en splittet drift og fordeling av datasystemer (Vennesla kommune og Setesdal IKT), valgte man med bakgrunn i kostnader og utfordringer, samt flere runder med sonderinger og forhandlinger - å søke overgang til IKT Agder. 
I forbindelse med overgangen har det vært kjent at en tilpasning til felles datasystemer vil medføre kostnader, men at de ville være ukjent frem til arbeidet med selve innfasingen ville starte.
Over tid vil man likevel kunne redusere flere av de driftsmessige utfordringene, samt redusere de totale årlige kostnadene til drift og utvikling.

Ved inngangen til 2022 vil det bli store forandringer innenfor IKT drift og programvarene for Iveland kommune. Vi har sagt opp vårt eierforhold med IKT Setesdal, og denne utløper 31. desember 2021. Vennesla kommune avslutter driften av Iveland kommunes systemer ved at Vennesla kommune overfører store deler av sin ikt portefølje til IKT Agder. 
Det er en målsetting at alle kommuner samt fylkeskommunen over tid tilpasser sin drift til de samme datasystemene. Dette gir effektivitet og innsparinger over tid. Hele samarbeidet benytter bl.a. samme økonomi, lønn, faktureringssystem (ERP suite) bortsett fra Vennesla og Iveland kommuner.

Vennesla kommune har nå besluttet å starte opp sitt arbeid med å fase inn disse systemene, og rådmannen ber kommunestyret om å tilleggsbevilge 1,7 mill kr slik at vi kan gjøre dette samtidig.
Les hele saksutredningen her.

Lytt til debatten:
Du kan lytte til debatten via våre hjemmesider. Sendestart ca kl. 19.45

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon