Sakslista ser slik ut:

  • Rapport Kvalifisert for framtida 2016
  • Prinsippvedtak for bompengefinansiering av Bymiljøavtalen
  • Forslag til lov om endring av lov om konsesjon, lov om jord og lov om odelsretten og åsetesretten - høring
  • TV-aksjonen - 2016, Røde kors
  • Referatsaker

Saksdokumentene finner du på våre hjemmesider og i tilknytning til denne saken.

Møteprokollen fra møtene i tjenesteutvalget (31.08) og formannskapet (06.09) er tilgjengelig på nettsidene.