Sakslista ser slik ut:

 • Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014-2020
 • Regulering av investeringer/drift i årsbudsjett 2014
 • Setesdal brannvesen - Inndekning av merforbruk i 2014
 • Økonomiplan 2015-2018, budsjett 2015
 • Prioritering av spillemiddelsøknad
 • Politisk organisering - kommunestyreperiode 2015-2019
 • Valg av varamedlemmer til representantskapet for Setesdal Miljø og Gjenvinng IKS
 • Valg av varamedlemmer til representantskapet for Setesdal Brannvesen IKS
 • Høring - Forslag om å oppheve konsesjonsloven og boplikten
 • Veiledende retningslinjer for opptreden i sosiale medier
 • Referatsaker

Daglig leder v/Voss Production John Helge Austgulen vil orientere omkring utviklingen av selskapet og behovet for etablering av ny vannkilde for Vatnestrøm vannverk, samt status for Voss jernbaneprosjekt ca kl. 20.00.

Åpen time i kommunestyret:
I henhold til politisk reglement gis det anledning til åpen time for publikum. Dette er ment som offentlig spørretid for publikum. Dersom dette er aktuelt må ordføreren kontaktes senest en dag i forkant. Videre heter det at utsendinger fra sammenslutninger, foreninger eller grupper som vil møte for kommunestyret for å uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest to dager før møtet.