Saksliste og saksdokumenter

 • Rapport Kvalifisert for framtida 2017
 • 2. tertialrapport 2017
 • Endringer i investeringsbudsjett 2017
 • Heving av årsgebyr for slamtømming
 • Delegeringsreglement for Iveland kommune
 • Digitaliseringsprosjekt
 • Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester- kriterier og ventelister
 • Avvikling av kommunale heimevernsnemder
 • Regulering Vatnestrøm Industriområde. Planvedtak.
 • Klage på eiendomsskatt - anmodning om fritak i fem år
 • Møteplan 2018
 • Kommunal vigsel
 • Ønske om revisjon av konsesjonsvilkår i Otravassdraget.
 • Høringsuttalelser – Pakkeforløp for psykisk helse og rus
 • Referatsaker

Saksdokumentene finner du i innsynsmodulen

Åpen time i kommunestyret

I henhold til politisk reglement gis det anledning til åpen time for publikum. Dette er ment som offentlig spørretid for publikum. Dersom dette er aktuelt må ordføreren kontaktes senest en dag i forkant. Videre heter det at utsendinger fra sammenslutninger, foreninger eller grupper som vil møte for kommunestyret for å uttale seg om en sak, skal melde fra om dette til ordføreren senest to dager før møtet.

Kontaktinformasjon