Saker til behandling

Formannskapet samles tirsdag 30. mai kl. 08.30, og har følgende saker til behandling:

 • Årsmelding og årsregnskap 2022
 • Prioriteringsliste for tiltak/prosjekt langs fylkesvei i Iveland kommune
 • Innspill til ATP-utvalget, samferdselspakke 2 og 3 samt byvekstavtalen
 • Høringssvar til endringer i inndelingslova
 • Vertskommunesamarbeid om legevaktstjenester mellom Vennesla og Iveland kommuner.
 • Avslutning av forprosjekt dagsenter og frivillighetens hus på Åkle 1. byggetrinn
 • Ny strategi for verdiskaping - Region Kristiansand
 • Navn på Dagsturhytta

Saksdokumenter


Tjenesteutvalget var samlet onsdag 24. mai kl. 18.00, og behandlet da følgende saker:

 • Fastsettelse av fellingsavgifter for elg og hjort 2023
 • Tildeling kvote hjort 2023, Iveland viltlag
 • Kommunalt viltfond - fordeling av midler 2023
 • 1.gangsbehandling av søknad om dispensasjon fra LNFR-formålet for kjørevei til hytte - Gnr. 55, bnr. 15 - Ljoslandsveien 68
 • 1. gangsbehandling av søknad om dispensasjon fra kommuneplanens bestemmelse om tiltak i 100- metersbelte langs vassdrag, gnr. 15, bnr. 8 Kringsjåveien
 • 1. gangsbehandling av søknad om dispensasjon fra arealformål friluftsformål i reguleringsplanen, gnr. 12, bnr. 1, Ivelandsveien
 • Søknad om dispensasjon fra arealformål LNFR i kommuneplanens arealdel for etablering av teknisk anlegg for rensing av sanitært avløpsvann på gnr. 3, bnr. 9, Grosås 5
 • 1. gangsbehandling av søknad om dispensasjon for etablering av VAanlegg - Gnr. 14, bnr. 67 - Bergøya og Skisland
 • 1. gangsbehandling av søknad om dispensasjon fra LNFR-formål for arealoverføring til boligbebyggelse - Gnr. 14, bnr. 9 - Skisland 34
 • Prioriteringsliste for tiltak/prosjekt langs fylkesvei i Iveland kommune
 • Innspill til ATP-utvalget, samferdselspakke 2 og 3 samt byvekstavtalen
 • Avslutning av forprosjekt dagsenter og frivillighetens hus på Åkle 1. byggetrinn
 • Reglement for flagging i Iveland kommune
 • Referatsaker

 Saksdokumenter

 

 

Aktuelle linker

Kontaktinformasjon